L3-banner-media

Filozofická fakulta na festivale Lingvafest

Dňa 28. septembra 2018 sa konal prvý ročník jazykového festivalu s názvom Lingvafest, ktorý bol organizovaný Ekonomickou univerzitou v Bratislave s cieľom vytvoriť podnetné a inšpiratívne prostredie venované oslave cudzích jazykov. Túto výzvu prijali a následne realizovali viaceré katedry Filozofickej fakulty UKF.
Katedru anglistiky a amerikanistiky reprezentovali doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. a interná doktorandka Mgr. Ivana Horváthová. Pre účastníkov festivalu si pripravili workshop s názvom „Objavovanie angličtiny s Leonardom Cohenom“ (Discovering English with Leonard Cohen), ktorý v sebe spájal hudbu, kreatívne myslenie a jedinečnú poéziu v podobe pútavých aktivít s cieľom rozvíjania jazykových zručností v anglickom jazyku, sebavedomia a predstavivosti u zúčastnených participantov. Druhý workshop s názvom „Je možné rozprávať anglicky plynulejšie?“ (Is it possible to speak English more fluently?) realizovala Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. Počas jej workshopu mali účastníci možnosť zažiť interaktívnu komunikatívnu hodinu v angličtine s použitím alternatívnych foriem a prístupov k vyučovaniu. Workshop bol pre účastníkov zaujímavý najmä z dôvodu ich neustálej vzájomnej spolupráce a radosti z používania anglického jazyka.
Jazykového festivalu sa zúčastnila aj Katedra romanistiky FF. Program románskych jazykov odštartoval Ateliér tvorivého písania – „Petit atelier d’écriture créative“ Mgr. Silvie Rybárovej, PhD. a Mgr. Stéphana Tardyho, zameraný na tvorivú aktivitu účastníkov a prezentáciu ich tvorby. Jeho cieľom bolo precvičiť si techniky tvorivého písania vo francúzskom jazyku, prezentovať pútavú formu učenia sa cudzích jazykov a priblížiť francúzsku kultúru. Pre priaznivcov festivalu boli rovnako pripravené aj ochutnávky jazykov v podobe rýchlokurzov španielčiny a taliančiny. Cieľom rýchlokurzu ,,Hablemos español s mexickou políciou“ v podaní lektoriek Mgr. Zuzany Civáňovej, PhD. a Mgr. Moniky Brezovákovej bolo za pomoci audiovizuálnej techniky a priamej metódy humorne a pútavo naučiť účastníkov festivalu základné frázy s využitím aktuálnej slovnej zásoby španielskeho jazyka. Podobne kreatívnym spôsobom bol pripravený aj rýchlokurz „Taliančina pre náhodných turistov“. Dr. Mirta Ćurković a Dr. Paolo di Vico komunikačnou metódou oboznámili zúčastnených s potrebnou slovnou zásobou či frázami z oblasti cestovania.
Za Katedru germanistiky FF boli prítomní Mgr. Ervín Weiss, PhD., Mgr. Ing. Svetlana Stančeková a Mgr. Anikó Ficzere. Katedra germanistiky predstavila svoje študijné programy a záujemcovia sa taktiež mohli zapojiť do vedomostnej súťaže, ktorú vytvorili študenti katedry o reáliách nemecky hovoriacich krajín a o Slovensku. V popoludňajších hodinách viedli menovaní zástupcovia literárny workshop zameraný na súčasnú nemeckú literatúru pre deti, ktorý bol určený pre žiakov, študentov aj učiteľov, ktorí sa chceli dozvedieť niečo viac o diele Momo a jeho autorovi, ktorým je Michael Ende. V rámci festivalu bol predstavený aj projekt APVV s názvom Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku“, ktorý sa rieši na Filozofickej fakulte a Fakulte stredoeurópskych štúdií a zodpovednou riešiteľkou je doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
V sobotu mala na Lingvafeste zastúpenie aj Katedra translatológie FF UKF. PhDr. A. Zahorák, PhD. v interaktívnej prednáške venovanej audiovizuálnemu prekladu oboznámil účastníkov festivalu so špecifikami dabingu a titulkovania, ako aj s možnosťami štúdia a následného uplatnenia audiovizuálnych prekladateľov v mediálnej praxi. Spoločne s Mgr. K. Welnitzovou, PhD. viedli workshop, na ktorom si študenti mohli vyskúšať preklad umeleckého textu (z angličtiny a z nemčiny) a zistiť, čo všetko môže prekladateľa prekvapiť pri jeho práci.
Text a foto: Mgr. Ivana Horváthová, Mgr. Monika Brezováková, Ing. Mgr. Svetlana Stančeková, Mgr. Anikó Ficzere, PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo