L3-banner-media

FPV na konferencii o ekosystémových službách

V San Sebastiane (Španielsko) sa v dňoch 15. – 19. októbra 2018 konala celoeurópska konferencia „Ecosystem services in a changing world: moving from theory to practice“ (Ekosystémové služby v meniacom sa svete: posun od teórie k praxi). Organizátorom podujatia bola celosvetová sieť „Ecosystem Services Partnership“ (Partnerstvo pre ekosystémové služby), ktorá združuje 40 významných inštitúcií a viac ako 3000 odborníkov z 85 krajín v oblasti výskumu a praktického uplatňovania konceptu ekosystémových služieb. Tento koncept sa stáva čoraz viac používaným nástrojom pre hodnotenie a oceňovanie funkcií a služieb, ktoré poskytuje príroda človeku v rôznych typoch krajiny a životného prostredia – od horských území, cez poľnohospodársku krajinu, vodné ekosystémy až po mestské územia, a postupne sa stal aj jednou z priorít environmentálnej politiky EÚ.
Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 450 odborníkov z oblasti vedy, výskumu, školstva, ale aj politiky a verejnej správy zo všetkých kútov Európy a čiastočne aj z iných kontinentov. Program podujatia bol veľmi rozsiahly – konferencia pozostávala z vystúpení kľúčových rečníkov, plenárnych zasadnutí a workshopov venovaných konkrétnym oblastiam a témam ekosystémových služieb. Celkovo odznelo približne 400 príspevkov a prezentovaných bolo takmer 100 posterov.
Keďže problematika ekosystémových služieb sa stáva jednou z dôležitých oblastí výskumu a doktorandského štúdia aj na Katedre ekológie a environmentalistiky FPV UKF, konferencie sa zúčastnili jej dvaja pracovníci (prof. Petrovič, doc. Mederly) a štyria doktorandi (Mgr. Jančovič, Mgr. Kaisová, Mgr. Močko a Mgr. Vrbičanová). Prezentovali dva spoločné príspevky: prednášku „Metódy mapovania a hodnotenia ekosystémových služieb na národnej úrovni v Slovenskej republike“ v sekcii T4a Mapovanie a hodnotenie ekosystémov a ich služieb v členských štátoch EU a poster „Prehľad metód a nástrojov na hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb (príklad Slovenska a vybraných stredoeurópskych krajín)“ v sekcii T8 Využitie sociálnych médií na hodnotenie kultúrnych ES. Okrem prezentácie v týchto sekciách sa všetci zúčastnili aj na rokovaniach v iných pracovných sekciách a na súvisiacich diskusiách. Najmä pre študentov bolo veľkým zážitkom „naživo“ vidieť a počuť aj najväčšie svetové osobnosti výskumu v oblasti ekosystémových služieb, napr. prof. Benjamina Burkharda z Nemecka alebo dr. Rudolfa deGroota z Holandska. Účasť na takomto podujatí je pre nich určite veľkou inšpiráciou a povzbudením do ďalšej práce v rámci doktorandského štúdia.
Viac informácií o konferencii nájdete TU.
Text: doc. RNDr. Peter Mederly, PhD. – Katedra ekológie a environmentalistiky FPV
Foto: kolektív KEE FPV UKF a archív ESP konferencie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo