L3-banner-media

Európsky týždeň BOZP na univerzite

Každoročne je 43. kalendárny týždeň v príslušnom kalendárnom roku vyhlásený za Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na európskej úrovni ho koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU – OSHA). Realizáciu podujatí a činností na národných úrovniach zabezpečujú partneri agentúry v 28 členských štátoch EÚ i mimo nej.
Počas celého týždňa sú na Slovensku vo zvýšenej miere propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov. Pri tejto príležitosti sa vo všetkých krajinách Európskej únie konajú rôznorodé aktivity na podporu zvýšenia povedomia verejnosti o otázkach bezpečnosti práce, najmä besedy, semináre, dni otvorených dverí, workshopy a pod.
Cieľom Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 2018 Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie je poskytnúť informácie pre zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách, informovanie širokej verejnosti a študentov o zmenách v právnych predpisoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vyplývajú z novelizácie Zákonníka práce a politiky BOZP v rámci EÚ. Na webovej stránke Healthy workplaces venovanej aktuálnej kampani sú ponúknuté viaceré praktické nástroje, ktoré môžu pomôcť organizáciám pri zlepšovaní riadenia BOZP a zvyšovaní úrovne BOZP na pracoviskách. Motiváciu môžu zamestnávatelia a zamestnanci čerpať aj z prípadových štúdií agentúry EU – OSHA, ktoré obsahujú príklady dobrej praxe účinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia.
Organizátori podujatí na Katedre techniky a informačných technológií PF propagáciou aktivít počas celého týždňa vyzdvihujú význam BOZP, študijného programu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na PF UKF v Nitre a spolupráce s Inšpektorátom práce v Nitre pri propagácii vzdelávania a formovaní verejnej mienky spoločnosti k otázkam BOZP.
Môžeme skonštatovať, že všetky podujatia organizované na KTIT, nie len pripravovaný workshhop, ktorý sa uskutoční 25. októbra 2018 na Katedre techniky a informačných technológií PF a na ktorý pozývame všetkých záujemcov, napĺňajú základný cieľ Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Text: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. – Katedra techniky a informačných technológií PF
Ilustračná fotografia v perexe: Lubo Balko – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo