L3-banner-media

Katedra translatológie na stretnutí EMT

V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa vo Viedni uskutočnilo stretnutie siete EMT – univerzitných pracovísk členských a vybraných nečlenských krajín Európskej únie, ktoré sú združené pod značkou European Master's in Translation (EMT). Logo EMT sú oprávnené používať najlepšie pracoviská zabezpečujúce výučbu študijného programu prekladateľstvo (a tlmočníctvo), ktoré prešli prísnym výberom posudzovateľov pod vedením Európskeho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie.
Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKF je ako jediné pracovisko na Slovensku členom tejto prestížnej spoločnosti. Na stretnutí vo Viedni katedru zastupovali dr. Emília Perez a dr. Soňa Hodáková.
Prvý deň rokovania sa uskutočnil v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v Rakúsku a niesol sa v duchu zaujímavých prezentácií na tému plurilingvizmu v Európe a v Rakúsku z historického i súčasného pohľadu. Pozornosť účastníkov zaujala aj prednáška o konkrétnych aspektoch práce súdneho tlmočníka z pohľadu meniaceho sa dopytu po vybraných pracovných jazykoch.
Druhý deň hostilo členov EMT Centrum pre translatológiu Univerzity Viedeň a okrem prezentácií na tému technológií vo výučbe prekladu či kompetenčného profilu prekladateľa účastníci bilancovali doterajšie aktivity EMT a venovali sa výzvam do ďalších rokov.
Členovia Katedry translatológie FF UKF veria, že sa im aj v ďalších rokoch podarí napĺňať prísne kritériá EMT a udržiavať si vysokú úroveň a značku kvality, ktorá sa s logom EMT spája.
Text a foto: Mgr. Soňa Hodáková, PhD. – Katedra translatológie FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo