L3-banner-media

Univerzita sa zapája do Týždňa vedy a techniky

Prvými podujatiami sa dnes Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zapojila do Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré organizuje ministerstvo školstva SR spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Zaujímavé akcie po celý týždeň pripravuje všetkých päť fakúlt univerzity, spolu je to až 56 podujatí – prednášok, workshopov, besied, prezentácií a praktických ukážok. Pedagógovia, vedeckí pracovníci aj študenti univerzity takto svojim kolegom i verejnosti predstavujú svoju prácu a výsledky výskumov.
Nemčina hravo a atraktívne
Filozofická fakulta – Katedra germanistiky FF UKF – dnes vo svojich priestoroch na Štefánikovej ulici pripravila pre žiakov základných škôl a študentov gymnázií workshop Nemecky interaktívne a hravo (Deutsch interaktiv und spielerisch). Zúčastneným atraktívnou formou ponúkol poznatky o literatúre pre deti a mládež a o reáliách nemecky hovoriacich krajín. Podujatie doplnila výstava literárnych diel v nemeckom jazyku z majetku katedrovej knižnice – prevažne rozprávok, poviedok, románov, ale aj kníh nemeckej gramatiky.
Ako nám povedala garantka podujatia doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. z Katedry germanistiky FF, workshopu sa zúčastnilo zhruba 80 žiakov základných škôl a gymnázií z Nitry, napr. zo ZŠ Nábrežie mládeže, ZŠ sv. Marka, Gymnázia sv. Cyrila a Metoda a ďalších škôl. „Našou snahou je u detí a mladých ľudí viac spropagovať a dostať do popredia nemecký jazyk, pretože v súčasnosti sa popularizuje najmä anglický jazyk. Chceme im ukázať, že nemčina nie je až taká ťažká, ako sa zdá, preto je workshop interaktívny a hravý. Naši študenti sa zároveň naučia, ako pracovať so žiakmi,“ povedala doc. Eva Stranovská.
V rámci príprav workshopu viedla študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia aj PhD. študentov 1. a 3. ročníka (väčšinou poslucháčov učiteľských smerov) pri zostavovaní rôznych cvičení a prezentácií pre žiakov, s ktorými im pomáhala aj priamo počas workshopu.
„Workshop ponúkol dve sekcie. V prvej sme predstavili detskú literatúru. Žiaci sa dozvedeli niečo o bratoch Grimmovcoch a rozprávkach, ktoré napísali. V rámci interaktívnych cvičení s kartičkami a obrázkami hádali, o aké rozprávky ide a priraďovali im názvy,“ pokračuje doc. Stranovská. „Vybrali sme rozprávku Kőnig Drosselbart (Kráľ Drozdia brada) – k jej kreslenému príbehu študent 3. ročníka učiteľského štúdia Ivan Haringa povedal krátky príbeh, pričom úlohou žiakov bolo poskladať akési pexeso toho príbehu s niekoľkými základnými slovíčkami a vetami.“
Workshop ponúkol aj krátke videá rozprávky Červená čiapočka – jedno bolo originálnou verziou od bratov Grimmovcov, druhé upravenou súčasnou podobou.
Druhá sekcia workshopu hravou interaktívnou formou pracovala s reáliami nemecky hovoriacich krajín. Študenti nemčiny spolu s doc. Stranovskou vytvorili pre tento účel hru na areálovej lingvistike.
Zúčastnení žiaci boli s programom workshopu spokojní. Pozitívne sa vyslovil aj študent tretieho ročníka hospodárskej nemčiny Lukáš Turčina. „Podujatie je určite prínosom, pomáha pri rozširovaní slovnej zásoby nemeckého jazyka, ale napomáha aj väčšej propagácii nemčiny na verejnosti,“ povedal poslucháč UKF.
Ďalšie zaujímavé podujatia
V prvý deň Týždňa vedy a techniky na UKF sa uskutočnilo ešte veľa ďalších zaujímavých podujatí. V rámci Filozofickej fakulty workshop v ruskom jazyku Práca s rozprávkami na hodinách ruského jazyka s doc. Oľgou Makarowskou, PhD. pripravila pre odbornú verejnosť Katedra rusistiky UKF spolu s Katedrou komunikačnej pragmatiky cudzích jazykov z Ústavu ruskej a ukrajinskej filológie Univerzity A. Mickiewicza v poľskej Poznani. Súčasťou bola praktická ukážka práce s konkrétnym textom rozprávky.
Jazykové centrum FF UKF verejnosť v pondelok pozvalo na premietanie filmov (s diskusiou) pod názvom Через миллион лет: Кибернетика и робототехника (2017), premietať sa bude opäť zajtra od 9. h v Študentskom domove Nitra na B. Slančíkovej 1 v miestnosti č. 130. Dvojdielny dokumentárny film o budúcnosti vedy a techniky v ruskom jazyku je zameraný na rozvoj kybernetiky a robotiky.
Katedra histórie FF UKF v spolupráci s Ústavom pamäti národa (v rámci Festivalu slobody), Nitrianskym spolkom historikov, Konštantínovým historickým spolkom, o. z. Herodotos a Slovenskou historickou spoločnosťou pri Historickom ústave SAV pripravili pre verejnosť v Študentskom domove Nitra besedu s prezentáciou knihy. Publikácia The City and Region Against the Backdrop of Totalitarianism: Images from the Life in the Slovak Republic (1939 – 1945), Illustrated by the City of Nitra and Its Surrounds približuje, ako sa totalitný režim po vzniku Slovenského štátu v marci 1939 prejavil v každodennom živote Nitranov a obyvateľov nitrianskeho regiónu. Knihu prezentoval autorský kolektív Miroslav Palárik, Alena Mikulášová, Martin Hetényi a Róbert Arpáš.
Workshop a prednášku na tému Som človek a TY? v Mediálnom centre FF UKF a Galérii PF UKF pre mládež a odbornú verejnosť zorganizovala doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF spolu s Katedrou politológie a euroázijských štúdií FF UKF a Fakultou aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vedecké podujatie sa konalo v rámci aplikačných popularizačných výstupov projektu VEGA 1/0192/18 Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach. Diskusiu k téme migrácie v EÚ s pozvanými hosťami doplnil workshop pre študentov stredných škôl, ktorý reflektoval súčasný diskurz témy migrácie v digitálnom prostredí.
O úveroch pre študentov
Katedra zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied UKF zorganizovala prednášku s workshopom na tému Možnosti prípravy talentovaných žiakov základných a stredných škôl na biologické súťaže a prezentácie, ktorá oslovila najmä študentov učiteľstva biológie a pedagógov ZŠ a SŠ. Spomínaná katedra odbornej verejnosti študentom SŠ, metodikom a školiteľom SOČ ponúkla aj seminár Ako písať, prezentovať a obhajovať prácu SOČ.
Prehliadku gemologického laboratória spojenú s ukážkou práce pre verejnosť zorganizoval Gemologický ústav FPV UKF.
Ústav ekonomiky a manažmentu FPV UKF v rámci Týždňa vedy a techniky na UKF záujemcom ponúka prednášku Mgr. Michaely Štubňovej na tému Možnosti získania úverov pre študentov a mladých 5. novembra o 16.30 h v bloku C, miestnosti THC 212 na FPV UKF na Tr. A. Hlinku.
S ukážkami prvej pomoci verejnosť oboznámila Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Ukážky predviedli študenti 3. ročníka študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť, akciu pripravila Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny FSVaZ UKF.
Fakulta stredoeurópskych štúdií pre študentov UKF prichystala fotografickú súťaž Cestou necestou po strednej Európe – 2. ročník, potrvá do 30. novembra. Koná sa vo vestibule Fakulty stredoeurópskych štúdií na Dražovskej 4. Hlavnou témou fotosúťaže je stredná Európa s podtémami príroda strednej Európy, kultúrne dedičstvo strednej Európy a ľudia v strednej Európe. Organizátorom je Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF.
Text a foto: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo