L3-banner-media

Týždeň vedy a techniky oživilo insitné umenie

Výstava obrazov troch slovenských insitných maliarok zo srbského Kysáča je umeleckým príspevkom k Týždňu vedy a techniky na UKF. Otvorili ju podvečer 6. novembra 2018 v Galérii na schodoch v priestoroch Filozofickej fakulty UKF v Nitre na Hodžovej 1, kde si ju môžete pozrieť do 22. decembra.
Organizátorom výstavy Kysáčska insita je Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v spolupráci s Galériou slovenského národného domu v Kysáči. Jej cieľom je popularizácia kultúry komunít zahraničných Slovákov s akcentom na výskumy etnickej problematiky realizované na FF UKF v Nitre.
Zo Srbska má univerzita najviac študentov
Vernisáže otvoril doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF. Okrem samotných autoriek na nej privítal početných návštevníkov – oficiálnych hostí, pedagógov, študentov univerzity i verejnosť. Ako doc. Michalík povedal, výstava je súčasťou vedeckého projektu, ktorý na katedre riešia. Projekt mapuje a hodnotí kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov a zároveň ho na Slovensku popularizuje.
V mene rektora UKF prof. Libora Vozára i v mene svojom sa prítomným prihovorila doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie UKF. Ako povedala, teší sa tejto aktivite a je rada, že Filozofická fakulta má možnosť a priestor vystavovať takéto krásne diela insitného umenia, teraz konkrétne zo Srbska. Ako zaujímavosť doplnila, že práve z tejto krajiny študuje na UKF najviac zahraničných študentov. „Želám výstave veľa obdivovateľov, verím že bude mať ohlas nielen v Nitre, ale aj širšom okolí,“ dodala doc. Duchovičová.
Ako v ďalšom príhovore povedal doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia FF UKF, napriek tomu, že Filozofickú fakultu UKF skôr charakterizuje vzdelávanie či výskumná činnosť, asi každý si uvedomuje, že harmóniu života človek nedosiahne bez umenia. „Veľmi ma teší, že aj naša fakulta prispieva k pestovaniu vzťahu k umeniu. Napokon, mnohí z našich pedagógov i študentov majú za sebou aj umelecké vzdelanie, venujú sa umeniu aktívne, iní zas vnímajú estetický zážitok z pozície diváka. Svedectvom tejto tendencie je aj táto výstava,“ poznamenal doc. Hetényi.
Cítia sa tu ako doma
V mene veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku Momčila Babiča zaželal výstave úspech Dragan Stojovič, prvý radca Veľvyslanectva Srbskej republiky v Bratislave. Zdôraznil, že vzťahy medzi Slovenskom a Srbskom sú užšie, ako sa možno zdá, pretože nás už dlhé roky spája mnoho kultúrnych, spoločenských aj ekonomických stykov.
Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, vyjadrila presvedčenie, že obrazy troch maliarok na Nitranov zapôsobia. „Hovoria o slovenských dedinách, obyčajoch, krojoch, o tom, čo si autorky nesú vo svojich spomienkach. Takéto podujatia slovenským rodákom ešte viac otvárajú dvere k tomu, aby mohli byť viac na Slovensku. Je to krajina našich predkov a my sa tu cítime ako doma,“ povedala Anna Tomanová Makanová a výstave zaželala veľa návštevníkov a pekné pocity.
Vedúca odboru kultúry MsÚ Nitra Mgr. Dagmar Bojdová prítomných pozdravila v mene primátora Jozefa Dvonča aj v mene svojom. Vyjadrila radosť, že výstava Kysáčska insita vhodne dopĺňa mozaiku kultúrnych podujatí v našom meste. „Mesto Nitra a UKF dlhodobo spolupracuje na viacerých projektoch a verím, že v tomto duchu budeme aj naďalej pokračovať. Želám výstave veľa spokojných návštevníkov,“ dodala Mgr. Bojdová.
Vyžarujú lásku k domovine aj pozitívnu energiu
Výstava s názvom Kysáčska insita približuje diela autoriek Márie Pálikovej, Márie Slávikovej a Zuzany Ferkovej. Kolorit rodnej dediny zobrazujú originálnym, neopakovateľným spôsobom, prostredníctvom ich obrazov sa ocitnete v tradične zariadenej dedinskej izbe, na priedomí so susedmi, na hospodárskom dvore, pri prácach na poli či na prechádzke v chotári. Častými motívmi sú aj hospodárske zvieratá a plodiny, domáce práce, zátišia kvetov i plodov, ľudové odevy. Hľadiac na obrazy obdivujete ich krásu, pestrosť farieb a cit pre detail, priam z nich cítite pozitívnu energiu a lásku k rodnému kraju, ktorá z nich vyžaruje.
Tvorbu troch vystavujúcich insitných umelkýň z odborného hľadiska predstavil Michal Madacký, riaditeľ Galérie SND v Kysáči a kurátor výstavy v Nitre. Vyzdvihol úprimnosť ich prejavu, témy a motívy, ktoré autorky inšpirujú, aj sviežosť palety farieb, ktoré spolu s námetmi vyjadrujú ich najvnútornejšie pocity a spomienky.
Výtvarníčky prišli na vernisáž v tradičných krojoch. Ako povedali, veľmi ich potešil záujem o ich diela. Poďakovali vedeniu školy i katedry za milé prijatie a odovzdali srdečné pozdravy Slovákov z Kysáča, ktorých teší, že ich rodáčky išli so svojím umením až za hranice.
Atmosféru vernisáže výstavy umocnili ľudové piesne speváckej skupiny Ulijanky, ktorá je zložená zo študentiek viacerých ročníkov z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF.
Text a foto: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo