L3-banner-media

15 rokov Fakulty stredoeurópskych štúdií

V piatok 9. novembra 2018 oslávila Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 15. výročie svojho založenia. Toto významné jubileum si fakulta pripomenula slávnostným zasadnutím akademickej obce spolu s osobnosťami, ktoré stáli pri jej zrode a budovali ju v prvých rokoch existencie, ale aj so všetkými, ktorí významne prispeli k jej rozvoju počas pätnásťročnej histórie. Súčasťou zasadnutia bola aj slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Fakulty stredoeurópskych štúdií – študentov, ktorí vstupujú do pätnásteho roku života fakulty. Prevzatím imatrikulačného listu sa tak z prijatých a zapísaných adeptov štúdia stali riadni študenti denného bakalárskeho štúdia Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF.
Historicky najmladšia
Fakulta stredoeurópskych štúdií je historicky najmladšou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa. Fakulta v súčasnosti pripravuje vysoko erudovaných pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale aj jazykovo všestranne pripravených odborníkov, ktorí sú schopní podľa slov rektora UKF prof. Libora Vozára uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy, cestovného ruchu a tretieho sektora: „V súčasnosti popri učiteľskej príprave zabezpečuje fakulta vedecké odborné študijné programy na prípravu kultúrno-osvetových pracovníkov, ktorí veľmi dobre poznajú kultúry a jazyky v stredoeurópskom priestore, maďarsko-slovenských bilingválnych mediátorov a odborníkov v oblasti cestovného ruchu, ktorí ovládajú viacero regionálnych, ako aj svetových jazykov, ako aj prekladateľov a tlmočníkov.“ Ako ďalej povedal, za uplynulých pätnásť rokov života sa na Fakulte stredoeurópskych štúdií postupne zlepšovala kvalifikačná štruktúra, infraštruktúra a zvyšoval sa vedecký potenciál, čo sa následne premietalo aj do výkonových ukazovateľov fakulty.
„Som presvedčený, že Fakulta stredoeurópskych štúdií má svoje pevné miesto nielen v rámci našej univerzity, ale aj celého slovenského priestoru vysokoškolského vzdelávania. Rád by som vyzdvihol skutočnosť, že fakulta je dobre medzinárodne akceptovaná, o čom svedčia čulé medzinárodné vzťahy,“ uzavrel rektor L. Vozár.
Nachádzajú rovnováhu medzi jazykmi a kultúrami
To, že pätnásť rokov síce nie je veľa v živote jednej inštitúcie, napriek tomu sa za toto obdobie udialo na fakulte pomerne dosť, potvrdila aj dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Žofia Bárcziová: „Bolo náročné prispôsobovať sa neustálym zmenám v spoločnosti a vo vysokoškolskom vzdelávaní, čo v nás niekedy vyvolalo pochybnosti o tom, či sa dá niečo dlhodobo v našom rezorte plánovať, a neraz sme museli prehodnocovať to, čo sme dovtedy považovali za samozrejmé.“ Uplynulé obdobie však podľa nej prinieslo aj veľa pozitívnych zmien. Fakultný kolektív sa naučil viac si vážiť osobné úspechy, ktoré na konci dňa prispievajú k tomu spoločnému, ale aj vážiť si špecifické vedomosti z rozličných vedných oblastí. „Najťažšou a zároveň najinšpiratívnejšou výzvou pre nás bolo to, a naďalej aj zostáva, nájsť rovnováhu medzi rôznymi jazykmi kultúrami a odlišnými vednými oblasťami,“ skonštatovala dekanka Bárcziová. „Je ľahké vidieť spoločnú budúcnosť tam, kde každého vedú rovnaké ciele. Je však oveľa ťažšie profitovať z rôznorodosti záujmov a cieľov. Myslím si, že práve to je základom nášho úspechu.“
Ocenenia pre osobnosti a inštitúcie späté s fakultou
Pri slávnostnej príležitosti pätnásteho výročia založenia Fakulty stredoeurópskych štúdií udelila dekanka fakulty Ž. Bárcziová ďakovné listy osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o zrod a rozvoj Fakulty stredoeurópskych štúdií: dekanom emeritus prof. Bélovi Lászlóovi a dr. Attilovi Komzsíkovi (za záslužnú činnosť pri založení a budovaní Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF), dr. Zoltánovi Lőrinczimu z Kabinetu štátneho tajomníka pre rozvoj školstva Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska a Lászlóvi Bukovszkému, splnomocnencovi vlády Slovenskej Republiky pre národnostné menšiny (za nezištnú materiálnu pomoc a morálnu podporu). Ďalej dekanka udelila ďakovný list za dlhoročnú úspešnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti Fakulte prírodných vied, Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a za mimoriadnu osobnú angažovanosť pri budovaní a udržiavaní medziinštitucionálnej spolupráce prof. Andrásovi Jávorovi, poradcovi rektora Univerzity v Debrecíne, a dr. habil. Ildikó Lőrincz, docentke Univerzity Istvána Széchenyiho v Győri.
Strieborná pamätná medaila pre dekanku FSŠ
Fakulta stredoeurópskych štúdií ako jediná na Slovensku ponúka študentom štúdium v študijnom programe maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii. „Rozšírenie základne úradníkov ovládajúcich administratívnu terminológiu v maďarskom jazyku nepochybne pomôže pozdvihnúť jazykovú úroveň úradného styku a jazykového komfortu v menšinovom prostredí, a taktiež môže prispieť k odstráneniu aplikačných ťažkostí jazykových práv,“ zhodnotil pri príležitosti 15. výročia založenia fakulty splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, ktorého úrad je strategickým partnerom fakulty. Pri tejto príležitosti udelil dekanke Žofii Bárcziovej striebornú pamätnú medailu Slovenskej republiky ako znak uznania vysoko odbornej práce.
Sviatočnú atmosféru piatkovej slávnosti umocnili tóny spevu v podaní Speváckeho zboru Fakulty stredoeurópskych štúdií pod taktovkou dr. Moniky Józsa.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R
Foto: Lubo Balko – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo