L3-banner-media

Rektor UKF Libor Vozár si prevzal Cenu NSK

Tri osobnosti nášho regiónu dnes dostali Ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) za rok 2017. O tom, komu ich udelia, rozhodli krajskí poslanci na základe návrhu výberovej komisie, ktorá osobnosti vybrala zo šiestich predložených návrhov.
Z rúk župana doc. Ing. Milana Belicu, PhD. si najvyššie ocenenia NSK prevzali rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a úspešný vinohradník a vinár Ing. Miroslav Petrech. Cenu NSK in memoriam udelili aj právnikovi, nitrianskemu patriotovi, známemu športovcovi a zakladateľovi Nitrianskej galérie JUDr. Štefanovi Valentovi, predseda NSK ju odovzdal jeho dcére Magdaléne Ťapušíkovej. Známy literát a kňaz vo farnosti Rybník PhDr. PaedDr. Štefan Kováč Adamov si prevzal Pamätnú plaketu s ďakovným listom predsedu NSK. Župan Milan Belica všetkým pogratuloval a poďakoval im za svedomitú prácu, v ktorej môžu byť nám všetkým príkladom.
Cena za mimoriadne zásluhy o rozvoj vysokého školstva
Rektor UKF prof. Libor Vozár je dlhoročný vedecko-pedagogický pracovník, člen poradných orgánov vlády a viacerých medzinárodných spoločností. Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberá termofyzikou, pôsobí na Katedre fyziky FPV UKF. Je ženatý, s manželkou doc. Vlastou Vozárovou, ktorá je prodekankou Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, vychovali dve deti. Dnes im radosť robia dve vnučky Natálka a Miška.
Libor Vozár Zlatú pamätnú plaketu NSK s pamätnou listinou získal za mimoriadne zásluhy o rozvoj vysokého školstva v rámci Nitrianskeho kraja a jeho propagáciu doma i v zahraničí. V mene svojom i v mene ostatných ocenených sa prítomným prihovoril práve rektor UKF. „Úprimne poviem, ocenenie si veľmi vážime, ďakujeme zaň, ale prijímame ho možno trochu s rozpakmi, či máme až také vysoké zásluhy, že si ho zaslúžime. Osobne svoj pracovný život – a myslím si, že asi hovorím aj za ostatných ocenených – vnímam ako šťastie v živote. Svoju prácu sme robili a robíme s radosťou a za to, že sa dostavili dobré výsledky, vďačíme aj našim spolupracovníkom a kolegom, ktorým tiež ďakujeme. Osobne chcem poďakovať aj svojej manželke a rodine za zázemie a podporu, lebo ako sa hovorí, za každým úspešným mužom je milujúca manželka,“ povedal v príhovore prof. Libor Vozár.
Podľa rektora je pozícia Univerzity Konštantína Filozofa za tých pomaly už 60 rokov silná najmä v tom, že pre tento región, ale i Slovensko, vychovala veľké množstvo absolventov. Uplatňujú sa na základných, stredných a vysokých školách, ale aj v rôznych odvetviach naprieč celým hospodárstvom, v štátnej správe, samospráve, sú známymi osobnosťami v oblasti kultúry, médií či športu. „Z činnosti našej univerzity majú ľudia priamy benefit, škola im dáva základ v podobe vedomostí a zručností, ktoré uplatnia vo svojom živote. Mnohí úspešne pôsobia aj v zahraničí,“ skonštatoval ocenený rektor Libor Vozár.
„Nemám pocit, že som ako človek nejaký výnimočný. Myslím si, že som v živote robil a robím to, čo som si vybral. To, že to niekto ocenil, ma ale, samozrejme, veľmi teší.“
Rodák z Bratislavy nerozlučne spojený s Nitrou
Laudácio na rektora UKF Libora Vozára predniesla doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. Libor Vozár sa narodil v Bratislave 13. júla 1961. V mladosti inklinoval k elektrotechnike, od konštrukcie jednoduchej krystalky, ktorá umožňovala príjem najsilnejšej lokálnej rozhlasovej stanice, sa postupne prepracoval k opravám a konštrukcii zložitejších elektronických zariadení. Na radu svojich rodičov sa rozhodol pre štúdium fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po jeho ukončení v roku 1984 si založil rodinu a svoj osobný a profesionálny život nerozlučne spojil s v Nitrou.
Nastúpil na Katedru fyziky a technickej výchovy vtedajšej Pedagogickej fakulty v Nitre a ako mladý asistent a neskôr odborný asistent sa začal spolupodieľať na príprave budúcich učiteľov fyziky. V tom čase sa nástupom osobných počítačov začala v prostredí školstva rozvíjať elektronizácia a informatizácia vzdelávania. Vtedajší doktor Libor Vozár ako mladý začínajúci učiteľ nezostal bokom, pričom vzdelávaniu a príprave fyzikov a učiteľov fyziky ostal verný dodnes.
Silne inklinoval k vedeckej činnosti a pomerne rýchlo zapadol do výskumného tímu materiálového výskumu, ktorý pôsobil pod vedením vtedajšieho vedúceho katedry prof. Daniela Kluvanca. Vzormi mu boli bezprostrední kolegovia doc. Igor Štubňa, prof. Vladimír Majerník a doc. Jozef Gembarovič. Tu využil svoje vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky a programovania a aj s jeho pomocou sa vo výskumnom laboratóriu katedry fyziky podarilo zachytiť trend nástupu výpočtovej techniky vo výskume. Kvalita výskumného tímu a materiálové možnosti boli základom úspešnosti výskumnej skupiny, ktorej sa na medzinárodnej scéne podarilo presadiť hneď po uvoľnení spoločenských pomerov a v roku 1990 na medzinárodnej konferencii vo Viedni prezentovať originálne výsledky vlastnej vedeckej práce.
Nasledovali výskumné a študijné pobyty vo Výskumnom centre v Seibersdorfe v Rakúsku, na univerzitách v Solúne v Grécku a škótskom Edinburgu. Výsledky výskumu, ako aj vedecká škola, ktorú v Nitre založil, sa stali podkladom jeho úspešného habilitačného aj inauguračného konania na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo výskumnom tíme vyrástli mimoriadne kvalitní a medzinárodne akceptovaní vedci, ako napríklad doc. Anton Trník a prof. Igor Medveď pôsobiaci na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho aktivity v prospech rozvoja vedy ocenilo v roku 2007 aj predsedníctvo SAV udelením jedného z najvyšších vyznamenaní SAV – Medailu SAV za podporu vedy, ktorú mu v mene Vedeckej rady SAV odovzdal vtedajší predseda SAV prof. Štefan Luby.
Po štvorročnej prestávke opäť rektorom
Ostatných dvadsať rokov sa venuje aj riadiacej činnosti. Začínal v akademickej samospráve ako predseda Akademického senátu univerzity, neskôr vykonával funkciu prorektora pre rozvoj univerzity, dekana Fakulty prírodných vied a rektora Univerzity Konštantína Filozofa. S nadšením sa spolupodieľal na budovaní nitrianskej akademickej metropolitnej siete, v rámci ktorej boli opticky postupne zosieťované všetky akademické inštitúcie sídliace v Nitre. Na vlastnej univerzite sa zasadil o uplatnenie informačných systémov do riadenia a správy univerzity. Viditeľným prínosom bolo vybudovanie univerzitnej knižnice a univerzitného pastoračného centra v univerzitnom areáli pod Zoborom. V súlade s krédom „riadiť univerzitu alebo fakultu znamená manažovať jej pozitívne zmeny“ sa v rámci svojich kompetencií zaslúžil o udržateľný rozvoj akademických činností, t. j. posilňovanie kvality a účelnosti vysokoškolského vzdelávania a rast kvality a počtu najkvalitnejších vedeckých výstupov. Univerzita Konštantína Filozofa ocenila schopnosti prof. Libora Vozára a v tomto roku si ho po štvorročnej prestávke opäť zvolila do svojho čela na riadne štvorročné funkčné obdobie.
Prof. Libor Vozár patrí k výrazným osobnostiam, ktoré svojou dlhoročnou prácou prispeli k rozvoju regiónu a šíreniu jeho dobrého mena doma aj v zahraničí. Pod jeho vedením má Univerzita Konštantína Filozofa ambíciu byť vyhľadávaným strategickým partnerom pre potreby rastu hospodárstva, rozvoja spoločenského a kultúrneho života Nitrianskeho kraja aj širšieho regiónu. S jeho podporou univerzita partnersky spolupracuje s Nitrianskym krajom pri riešení úloh a problémov aplikačnej praxe, napr. pri tvorbe strategických dokumentov rozvoja, expertíznou činnosťou a tvorbou prezentačných publikácií o kraji a regióne.
Text a foto: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo