L3-banner-media

Študenti hľadali spojenie medzi sebou a umelcom

V Galérii Univerzum na Dražovskej 4 otvorili v stredu 21. novembra podvečer výstavu Kritické myslenie a tvorivosť vo výtvarnej edukácii, ktorá tu potrvá do 28. novembra. Predstavuje zhruba 80 prác študentov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii, vytvorené v rámci riešenia projektu APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy. Jeho zodpovedným riešiteľom je doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie UKF.
Výstava je umeleckým príspevkom podujatia podporeného APVV – vedeckej konferencie s názvom Inovatívne trendy v odborových didaktikách – Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní. Konala sa v deň otvorenia výstavy na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, pripravili ju Pedagogická fakulta, Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta UKF v Nitre v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom.
Vystavené práce vznikli pod vedením riešiteľov projektu APVV – pedagógov na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD. a PaedDr. Janky Satkovej, PhD. Práce študenti rôznych ročníkov bakalárskeho aj magisterského stupňa vytvárali počas niekoľkých semestrov na hodinách oboch spomínaných pedagogičiek. Ako techniky využili maľbu, kresbu a koláž dotvorenú maľbou, kresbou či písmom. Svojou tvorbou reagovali na umelecké diela troch vybraných autorov – Wladyslawa Hasiora z Poľska, amerického umelca Andyho Warhola a mexickej maliarky Fridy Kahlo.
Nekopírovali, ale reflektovali
Kurátorkou výstavy je doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka PF UKF, ktorá na katedre vyučuje disciplíny zamerané na teóriu a dejiny výtvarného umenia. Študentov viedla z hľadiska schopnosti interpretovať dielo neverbálne. „Dostali k dispozícii výkresy, farebné papiere, farby, rôzne časopisy a zamysleli sa nad tým, ako je vhodné tému reflektovať a interpretovať. Ich cieľom, samozrejme, nebolo kopírovať spomínaných umelcov, ale osvojiť si ich výtvarný jazyk, filozofiu myslenia a tie nejakým tvorivým spôsobom a kriticky reflektovať,“ hovorí doc. Récka.
Ako hovorí, je mimoriadne spokojná s výsledkami. Študenti mali voľnosť vo výbere techník. Vznikli podľa nej veľmi zaujímavé, podnetné diela, ktoré reagujú na práce všetkých troch umelcov. „Budúci učitelia výtvarného umenia mali vlastne za úlohu praktizovať to, čo sa učia v rámci teoretických disciplín, rozmýšľať v rámci dejín umenia v časovom slede. Z obdobia od praveku až po súčasnosť naberajú určité poznatky, ale zároveň aj synchrónne, čiže dielo v rámci kritického myslenia vnímajú v súvislostiach doby, v ktorej vzniklo,“ zdôraznila prodekanka PF UKF.
Dodala, že cieľom nebolo robiť veľké formáty a náročné techniky, ale prakticky tvorivo reflektovať ponúkané témy. Vizuálne i obsahovo atraktívna a pozoruhodná študentská výstava je dôkazom toho, že sa zámer podaril.
Dôraz na psychologickú stránku
„Tvorba reflexií bola okrem prvotnej motivácie projektom APVV inšpirovaná aj spoluprácou na medzinárodnom projekte. Oslovila nás kolegyňa z Poľska, ktorá organizovala aktivitu spojenú s výstavou a vydaním monografie, kde vyzývala študentov, aby reagovali na umelecké diela Wladyslawa Hasiora, Andyho Warhola a Fridy Kahlo,“ vysvetľuje PaedDr. Janka Satková, PhD. Je vedúcou Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF, vyučuje didakticky zamerané disciplíny.
„Ja som sa ako pedagogička cielene zameriavala na to, aby v prácach študentov bola zreteľne reflektovaná psychologická stránka. Vyzývala som ich, aby hľadali spojenie medzi sebou a umelcom, a aby hľadali hlboko. O tom, čo sa v dielach poslucháčov objavilo, píšem aj v textoch, ktoré sú súčasťou výstavy. Texty popisujú všetky diela, ktoré nie sú signované autormi – študentmi, ale iba mnou ako pedagógom, ktorý ich viedol. Niektoré práce sú natoľko intímne, alebo zobrazujú citlivé problémy, napr. spoločenské tabu, že sme sa napokon rozhodli všetky diela vystaviť ako anonymné, rovnako aj verbálne reflexie študentov, ktoré tiež tvorili,“ povedala PaedDr. Satková.
Tvorili s veľkým zanietením
Študenti sa podľa nej zadanej úlohy zhostili rôzne – od celkom plytkého napodobňovania vonkajších znakov, napríklad farebnosti či námetu, až po úplné, hlboké stotožnenie sa s utrpením a bolesťou umelca, v ich prípade najmä Fridy Kahlo, lebo práve jej život najviac inšpiroval k vnútornému odhaleniu sa. „Ja som ale rešpektovala všetky úrovne priblíženia sa, tak by to aj malo byť, keď sa pracuje so psychikou – nechať tam priestor, aby si mieru intimity určil každý sám,“ podotkla PaedDr. Satková. „Potešilo ma, že študenti zadanú úlohu plnili s veľkým zanietením, nebrali ju ako bežnú školskú povinnosť.“
Výstava je súčasťou riešenia projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy. „Táto expozícia študentských prác je podľa mňa dôkazom toho, že výtvarná tvorba je úplne ideálna na rozvoj kritického myslenia a tvorivosti, špeciálne keď interpretujeme dielo nejakého umelca, keď sa snažíme o ňom niečo dozvedieť a reflektovať jeho tvorbu, vyjadriť svoj názor slovne či výtvarne. Tým, že tvoríme individuálne dielo, rozvíjame tvorivosť a tým, že vyjadrujeme svoj názor, podporujeme aj kritické myslenie. Istú inovatívnosť vidím vo výbere autorov, na ktorých diela študenti reagovali,“ uzavrela PaedDr. Satková.
Text a foto: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo