L3-banner-media

Na UKF prednášal britský veľvyslanec

Dňa 23. novembra 2018 rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. prijal veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku. J. E. Andrew Garth bol na stretnutí s rektorom UKF oboznamený s históriou univerzity a jej programovým zameraním. Rektor UKF informoval pána veľvyslanca o skutočnosti, že veľa aktivít vo vzdelávaní bolo podporených cez partnerskú inštitúciu British Council.
PhDr. Martina Pavlíková, PhD. informovala J. E. Andrew Gartha o medzinárodných projektoch univerzity. Pán veľvyslanec vyjadril snahu naďalej podporovať akademickú spoluprácu Veľkej Británie s EÚ v rámci projektu Erasmus+ a zároveň vyjadril záujem ambasády spolupracovať s našou univerzitou.
J. E. Andrew Garth mal v rámci návštevy aj prednášku pre študentov, v ktorej prednášal na tému Brexit. Na úvod prednášky povedal, že na Slovensku pôsobí už 4 roky a v Nitre bol párkrát, no nikdy nie u nás na univerzite. V úvode taktiež vyzval študentov k využívaniu ponúk na štúdium vo Veľkej Británii. „Brexit nie je hrozba, je to príležitosť," povedal. „Potrebujeme nad našou krajinou opäť prevziať zodpovednosť," dodal. Celá jeho prednáška reflektovala myšlienku, že Brexit neznamená koniec spolupráce s Európskou úniou. Hovoril o tom, že študenti budú mať i naďalej možnosť využívať študijné ponuky v UK. Veľká Británia bude pokračovať aj vo vedeckých výskumoch so zahraničnými vedcami a naďalej participovať na rôznych medzinárodných programoch s EÚ.
V závere návštevy na UKF pán veľvyslanec absolvoval publicistický rozhovor s doktorandmi Katedry žurnalistiky FF Mgr. Matúšom Veselým a Mgr. Ľubicou Račekovou. V interview J. E. Andrew Garth odpovedal na otázky ohľadom Brexitu. Rozhovor bude už čoskoro uverejnený v univerzitnom časopise Náš Čas.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – poverená výkonom činností prorektora pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo