L3-banner-media

Univerzitu navštívila veľvyslankyňa Írska

Dňa 26. novembra 2018 rektor UKF prof. Libor Vozár, CSc. prijal mimoradnu a plnomocnenú veľvyslankyňu Írska. J. E. Hilda Ó Riain bola rektorom UKF oboznámená s organizačnou štruktúrou univerzity. PhDr. Martina Pavlíková, PhD. informovala pani veľvyslankyňu o projekte Erasmus+ a o možnostiach medzinárodnej spolupráce UKF s Írskom.
Pani veľvyslankyňa vyjadrila úprimný záujem ambády Írska o spoluprácu s UKF v oblasti rôznych kultúrnych podujatí a výstav o Írsku v priestoroch univerzity. Ponúkla aj pomoc s organizáciou tanečných a hudobných vystúpení umelcov z Írska a vyjadrila ochotu sprostredkovať prednášky vedeckých pracovníkov z írskych univerzít v oblasti archeológie, histórie, lingvistiky a translatológie. Prejavila veľký záujem o spoluprácu s Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF, na ktorej mala po stretnutí s rektorom UKF prednášku pre študentov na tému Ireland – Past, Present and Future s akcentom na vzdelávanie, históriu a kultúru.
Na pracovnom stretnutí s veľvyslankyňou Írska bola prítomna aj prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF, ktorá informovala pani veľvyslankyňu o svojej projektovej činnosti s Írskom.
Na záver stretnutia J. E. Hilda Ó Riain poďakovala rektorovi UKF za srdečné prijatie na pôde univerzity a vyjadrila potešenie ohľadom budúcej spolupráce UKF s Írskom.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – poverená výkonom činností prorektora pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo