L3-banner-media

Návšteva veľvyslanca Štátu Izrael

27. novembra 2018 rektor UKF prof. Libor Vozár, CSc. prijal veľvyslanca Štátu Izrael. J. E. Zvi Vapni si so záujmom vypočul historické pozadie univerzity, ako aj informácie o akademickom portfóliu UKF a o medzinárodnej činnosti univerzity nielen v oblasti projektu Erasmus+. Rektor UKF načrtol možné formy spolupráce univerzity s Izraelom. Pán veľvyslanec ponúkol pomoc ambasády Izraela pri sprostredkovaní prednášok odborníkov v oblasti židovskej kultúry a histórie Izraela.
Na pracovnom stretnutí bol prítomný aj prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. z Katedry všeobecnej aplikovanej etiky FF a prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF. Prof. Roman Králik informoval pána veľvyslanca o svojej vedeckovýskumnej činnosti a o spolupráci s izraelskými vedeckými pracovníkmi.
Po pracovnom stretnutí s rektorom UKF mal J. E. Zvi Vapni besedu so študentmi na tému Israel, Europe and Middle East in times of tectonic shift, v rámci ktorej zdôraznil potrebu mať na pamäti historické udalosti v Európe z obdobia prvej a druhej svetovej vojny, aby sa v budúcnosti spoločnosť vyhla ich opakovaniu. Zároveň zdôraznil, že je potrebné zabrániť negatívnym prejavom xenofógie a rasizmu. Pán veľvyslanec dodal, že “učenie a vzdelávanie mladej generácie je veľmi potrebné”, a preto univerzita zohráva nesmierne dôležitú úlohu v tomto ohľade. Taktiež vysvetlil situáciu na Strednom východe a ozrejmil niekoľko závážných spoločenských problémov v súčasnosti. Po prednáške nasledovala plodná diskusia, v rámci ktorej pán veľvyslanec zodpovedal na otázky študentov a pedagógov UKF.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – poverená výkonom činností prorektora pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo