L3-banner-media

Rektor UKF ocenil publikácie

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. udelil Cenu rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť zamestnancom univerzity na plný pracovný úväzok a doktorandom v dennej forme štúdia za publikácie evidované v databázach Web of Knowledge a Scopus za obdobie vykazovania október 2017 – september 2018. Podmienkou pre udelenie Ceny rektora bola evidencia publikácie v knižničnom informačnom systéme UKF (KIS) a uvedenie oficiálnej afiliácie univerzity v príspevku. Cieľom uvedenej podpory je motivácia k publikovaniu vedeckých výsledkov v medzinárodne akceptovaných časopisoch, a tým k zviditeľneniu UKF v zahraničí.
Text: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo