L3-banner-media

Medzinárodná spolupráca Filozofickej fakulty

V novembri akademického roka 2018/2019 bola v zahraničnom vydavateľstve vydaná kolektívna vedecká monografia Culture In Transition Countries v anglickom jazyku, ktorej editorkami sú Mgr. Katarína Gabašová, PhD. a prof. Maja Jakimovska-Toshikj, PhD. Publikácia je výsledkom medzinárodnej vedeckej spolupráce Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Inštitútu macedónskej literatúry Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje, Republika Severné Macedónsko.
Nadviazanie konkrétnej spolupráce inicioval prof. PaedDr. ThDr. Roman Králik, Th.D, ktorý vyzdvihol príležitosť rozvíjania medzinárodných vzťahov a výskumných aktivít medzi dvomi renomovanými univerzitami a ich pracoviskami. Návrh spolupráce, ako aj vydanie publikácie, podporilo vedenie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. (v roku 2017 vo funkcii dekana fakulty) a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia. Spolupráca by nebola možná bez záujmu, podpory a aktívneho zapojenia sa doc. Mgr. Miroslava Ballaya, PhD., vedúceho Katedry kulturológie a prof. Maji Jakimovskej-Toshikj, PhD., riaditeľky Inštitútu macedónskej literatúry.
Kolektívna monografia Culture In Transition Countries je rozdelená na dve časti: Re-thinking Cultural Transition a Mapping the Theme of Cultural Transition in Arts & Media. V prvej časti sú jednotlivé kapitoly venované konceptualizácii kultúrneho prechodu, resp. hlbokým systémovým zmenám a ich dôsledkom v tzv. tranzitných krajinách. V druhej časti ide o sondy do problematiky zobrazovania témy prechodu v umení a médiách. Cieľom autorov bolo prezentovať výsledky výskumov v oblasti kultúry s dôrazom na podobnosti a odlišnosti medzi kultúrami v období transformácie postkomunistických krajín v slovensko-macedónskom kontexte.
Editorky, ako aj autori/autorky, pristupovali k tejto výskumnej úlohe s ambíciou prispieť k odstraňovaniu bielych miest v kritickej reflexii eufórie, ale aj traumy a nespokojnosti ako dôsledkov prechodu.
Maja Jakimovska-Toshikj – Katarína Gabašová (eds.): Culture In Transition Countries. Skopje, Nitra: Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Department of Cultural Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, 2018, 351 p. ISBN 978-608-4744-10-8.
Text: Mgr. Katarína Gabašová, PhD. – Katedra kulturológie FF
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo