L3-banner-media

Vzdelanie o holokauste – holokaust vo vzdelaní

Posledný novembrový piatok a sobotu sa v Budapešti konal druhý ročník seminára „Holocaust by Bullets". Udalosť bola súčasťou niekoľko rokov trvajúceho projektu zastrešeného organizáciou Yahad-In Unum, ktorá sa aktívne venuje šíreniu osvety o osude Židov a Rómov v Európe.
Zdanie, že otázka tragického osudu Židov a niektorých ďalších etník počas 2. svetovej vojny je dostatočne prebádaná, so sebou často prináša aj mylnú predstavu o tom, že spoločnosť si závažnosť tejto problematiky plne uvedomuje. Rozmach extrémne nacionalisticky orientovaných a radikalizovaných skupín v našej geografickej oblasti aj inde v Európe je dôkazom toho, že úroveň dosiahnutých vedomostí či šírenia osvety o tejto kapitole európskych dejín 20. storočia sa nedá považovať za dostatočnú.
Organizácia Yahad-In Unum, založená Otcom Patrickom Desbois, dlhodobo podniká viaceré aktivity, ktoré sa snažia tento problém napraviť – „Holocaust by Bullets“ bol dvojdňovým stretnutím, na ktorom prednášali skúsení odborníci o možných spôsoboch výučby genocídy židovského etnika. Seminára sa zúčastnili aj odborné asistentky Magdaléna Hrbáček a Dominika Hlavinová Tekeliová spolu s doktorandkami Monikou Adamickou a Lenkou Tkáč-Zabákovou z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF. Tento seminár spojený s workshopom upriamil pozornosť tridsiatky účastníkov z jedenástich krajín nielen na obrovský rozsah strát na životoch, ktoré holokaust znamenal, ale najmä na brutalitu činov, ktoré spečatili život veľkej časti židovskej komunity žijúcej v Európe v 30. a 40. rokoch minulého storočia.
Okrem zaujímavých prednášok bezprostredne spätých s témou holokaustu ukázal tím sústredený okolo Pierra-Jérôma Biscarta a Julii Garmash aj niekoľko krátkych videonahrávok rozhovorov s tými, ktorí boli priamymi svedkami konkrétnych masových popráv Židov. Tieto svedectvá sú jedinečným zdrojom informácií, ktoré sa organizácia Yahad-In Unum snaží dôsledne zdokumentovať a ďalej šíriť. Nahrávky sú pritom spracované do takej formy, aby aj napriek svojej primárne dokumentárnej povahe mohli slúžiť ako študijný materiál. Autentickosť výpovedí sa vďaka množstvu dôkazov nedá spochybniť.
Dva náročné dni v maďarskej metropole zavŕšil sobotňajší workshop. Prostredníctvom metódy „investigate – learn – apply“ sme počas workshopu odpovedali na otázky týkajúce sa faktov a konkrétnych informácií z pripravených študijných materiálov o „holokauste guľkami“. Workshop tak bol akousi simuláciou práce s materiálmi pre študentov, z ktorých veľká časť je dostupná na http://www.yahadinunum.org/.
Druhý ročník seminára „Holocaust by Bullets“ prebehol v spolupráci s Centrom holokaustu a Židovským komunitným centrom so sídlom v Budapešti. Vďaka tomu sme mali možnosť pozrieť si ich priestory plné zaujímavých expozícií. Po návšteve Francúzskeho inštitútu v Budapešti účastníkov seminára prijala aj veľvyslankyňa Francúzska v Maďarsku pani Pascale Andreani. Skúsenosť, ktorú si z tejto služobnej cesty v predvianočnej Budapešti priniesla skromná delegácia ÚSJK, bola podnetná aj v zmysle snahy nadviazať bližšiu spoluprácu Fakulty stredoeurópskych štúdií s inštitúciami zapojenými do organizácie seminára aj v rámci vzdelávania o dejinách holokaustu.
budapest
budapest2
Text a foto: PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková – Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo