L3-banner-media

Univerzitu navštívil veľvyslanec Bieloruska

4. decembra 2018 rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky na Slovensku J. E. Igora Leshchenyu v sprievode 2. tajomníčky veľvyslanectva Anastasie Polyachok na oficiálnom pracovnom rokovaní. Na pracovnom stretnutí bola prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., vedúca Katedry rusistiky FF UKF prof. Natália Muránska, doc. Alena Kalechyts, CSc. z Katedry rusistiky FF a doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD. z Katedry filozofie FF UKF. Témami rokovania bolo zhodnotenie spolupráce našej univerzity s univerzitami v Bielorusku, ako aj nové možnosti a perspektívy rozvoja bilaterálnych vzťahov s Bieloruskom v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu na úrovni univerzity.
Prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF informovala pána veľvyslanca o projekte ERASMUS+ KA 107, v rámci ktorého má univerzita aktuálnu spoluprácu s Bieloruskom. Obojstranne bola prerokovaná otázka možností získania duálnych diplomov, v rámci ktorej rektor UKF deklaroval pripravenosť univerzity v tomto smere v zmysle Bolonského procesu vzdelávania a harmonizácie akademických titulov.
Vedúca katedry rusistiky prof. Natália Muránska, PhD. a tajomníčka katedry pre medzinárodné mobility doc. Alena Kalechyts, CSc. informovali pána veľvyslanca o konkrétnej spolupráci medzi Univerzitou Konštantína Filozofa a Bieloruskou štátnou pedagogickou univerzitou Maksima Tanka v Minsku a Bieloruskou štátnou univerzitou Petra M. Masherova vo Vitebsku. Spolupráca sa realizuje v oblasti jazykov, literatúry a didaktiky.
Doterajšie mobility študentov a pedagógov boli podporené predovšetkým Slovenskou republikou (Saia., n. o., NŠP), ďalšia spolupráca bude pokračovať v rámci Erasmus+ KA 107.
Doc. Kalechyts ozrejmila, že katedra rusistiky má vo svojich študijných programov obsiahnuté disciplíny z jazyka ruského a ukrajinského, ale tiež bieloruského (kultúra, literatúra, jazyk, dejiny), pričom lektorka, ktorá pôsobí na katedre (H. Shvaba), zabezpečuje kurzy bieloruského jazyka nielen pre študentov a zamestnancov univerzity, ale aj pre širokú verejnosť.
Doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD. informovala pána veľvyslanca o spolupráci Katedry filozofie FF s Katedrou filozofie kultúry Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku, s ktorou spolupracujú v oblasti vedeckovýskumnej činnosti (2 projekty Cetir 2015, 2016). Kolegovia z Bieloruska navštívili UKF, oboznámili sa so študijným programom filozofia a výchova k občianstvu. Doc. Viera Jakubovská informovala pána veľvyslanca o svojej publikačnej činnosti v spolupráci s bieloruskými vedeckými pracovníkmi.
Po skončení pracovného stretnutia s rektorom UKF absolvoval veľvyslanec Bieloruskej republiky zaujímavú interaktívnu prednášku pre študentov UKF. V rámci svojej prednášky predstavil Bielorusko, jeho históriu, kultúru, ekonomickú pozíciu v rámci európskych krajín a euroázijskej colnej únie, ako aj plány hospodárskeho a spoločenského rozvoja krajiny.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Fotogaléria: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo