L3-banner-media

Ocenenie pre zamestnankyňu PF

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) udelila uvedená inštitúcia a jej členská organizácia Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie Ocenenie – pamätnú mincu doc. Ing. Ivane Turekovej, PhD., pracovníčke Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá zároveň pracuje vo funkcii prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť.
Ocenenie odovzdával doc. Mgr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA ING-PAED IGIP, predseda Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie v rámci 14. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2018 „On First Impression“, ktorá sa konala v dňoch 5. a 6. decembra 2018 v rakúskom Badene v priestoroch Pädagogische Hochschule Niederösterreich. Túto konferenciu organizuje Vysoká škola DTI, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Medzinárodná spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku IGIP a Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS. Na konferencii 28 účastníkov z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Kazachstanu a Rakúska sa venovalo problematike odborovej didaktiky v rámci prípravy budúcich učiteľov, otázkam ďalšieho vzdelávania učiteľov technických a iných predmetov a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ocenená doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. na konferencii vystúpila pozvanou plenárnou prednáškou s názvom How to respond to changes in technologies in occupational safety and health experts´ training?
Našej ocenenej kolegyni srdečne blahoželáme a prajeme jej mnoho ďalších úspechov v profesijnej oblasti i v osobnej sfére.
Text: Za kolektív pracovníkov PF UKF v Nitre doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. – prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy PF
Foto: archív Ivany Turekovej a www.dti.sk

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo