L3-banner-media

Nové publikácie v Univerzitnej knižnici

V roku 2018 sa Univerzitná knižnica UKF uchádzala o dotáciu z Fondu na podporu umenia v programe 5.1.3 – Akvizícia knižníc s názvom projektu: Nákup odbornej literatúry pre Univerzitnú knižnicu UKF v Nitre. Fond na podporu umenia Univerzitnú knižnicu podporil sumou 3 000,- EUR. Knižnica sa zaviazala spolufinancovať projekt sumou 158,- EUR. Z celkovej sumy 3 158,- EUR knižnica zakúpila 251 ks publikácií. Z poskytnutej dotácie v hodnote 3 000,- EUR bolo zakúpených 237 publikácií a zo spolufinancovania 158,- EUR 14 publikácií. Nákup publikácií prebiehal v mesiacoch október – november 2018.
Podmienkou FPU pri pridelení dotácie bolo použiť minimálne 15 % z poskytnutej dotácie na nákup publikácií vydaných s podporou FPU. Uvedenú povinnosť Univerzitná knižnica splnila v plnom rozsahu a za sumu 450,- EUR (15 %) nakúpila 42 publikácií. Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dotáciou obohatila a skvalitnila knižničný fond novou literatúrou z oblastí pedagogických, spoločenských, humanitných, prírodných vied a zdravotníctva, ktorá bude k dispozícii v centrálnej knižnici a študovni na Dražovskej ceste a dislokovaných študovniach UK UKF na Kraskovej a Hodžovej ulici. Publikácie si budú môcť vypožičať absenčne alebo prezenčne študenti, vedecko-pedagogickí pracovníci a odborná verejnosť.
fond na podporu umenia logo
Text a fotografia v perexe: Bc. Juraj Šatka – Oddelenie akvizície UK UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo