L3-banner-media

Spolupráca s univerzitou v Guadalajare

Pred pár dňami bola publikovaná kolektívna monografia s názvom Los medios del futuro: Entre la libertad condicionada y la búsqueda de la verdad – Médiá budúcnosti: medzi podmienenou slobodou a hľadaním pravdy. Hľadá, ako naznačuje už samotný názov, nové možnosti masovokomunikačných médií, ako i obmedzenia, nebezpečenstvá a pozitívne aj negatívne trendy, ktoré vznikajú, alebo sa transformujú dnes a môžeme čakať, že ovplyvnia našu budúcnosť. Podtitul konkretizuje, že ide o to, ako je sloboda vyjadrenia v týchto prostriedkoch obmedzovaná, a to nielen v totalitných a autoritatívnych režimoch, ale práve v tých spoločnostiach, ktoré aspoň navonok vyznávajú slobodu vyjadrovania. Sú to obmedzenia ekonomické, existenčné, spôsobené korupciou a nátlakom rôznych záujmových skupín, desenzibilizáciou publika voči tomu, čo by ho malo trápiť, ale i prípravou, vzdelaním, prostredím, ako i zmenami a obmedzeniami samotného vyjarovacieho média. Pripomína, že nielen v ideáli by malo ísť predovšetkým o hľadanie a vyjadrovanie pravdy. Východiskom je, samozrejme, individuálny a interdisciplinárny prístup od filozofického, cez sociologický, zameraný na teóriu a prax masovej jazykovej, ale aj multimediálnej a v neposlednom rade umeleckej komunikácie, etiku, dizajn, ale i nekalé manipulatívne praktiky. Výsledkom je bohatá mozaika, ktorá ako jediná zachytáva množstvo faziet a komplexnosť problematiky.
Rozsiahla kolektívna monografia je plodom spolupráce špecialistov z Univerzity v Guadalajáre, druhej najväčšej v Mexiku, a Filozofickej Fakulty UKF v Nitre, predovšetkým z katedry žurnalistiky a katedry etiky (Guadalajara : Universidad de Guadalajara, ISBN 978-607-742-650-9).
Na začiatku samotného projektu boli kontakty a iniciatíva prof. Romana Králika a záujem a ochota prof. Humberta Ortegu redigovať a koordinovať monografiu ako zmysluplný, usporiadaný a vedecky i štylisticky ucelený text. Ako vysoko náročné sa ukázali preklad do španielčiny a redakcia textov slovenských členov projektu. Významnou prekážkou bola nadpráca pri prekladaní cudzojazyčných citátov do slovenčiny, ktoré, samozrejme, nebolo možné znova preložiť do španielčiny, ako i disparátnosť predpokladov a metodík jednotlivých individuálnych výskumov, ktoré bolo treba zosúladiť tak, aby tvorili spoločný celok a zároveň nedošlo k posunom.
Dúfame, že výsledok vhodne reprezentuje potenciál takejto spolupráce nielen pre hispanofónne prostredie. Naše poďakovanie patrí predovšetkým docentovi Martinovi Štúrovi, ktorý významne prispel ku kvalite monografie svojimi znalosťami a neustálym úsilím robiť kvalitnú vedeckú prácu.
monografia mexiko
Text a foto: prof. PaedDr. ThDr. Roman Králik, Th. D., FF – Stredoeurópsky výskumný ústav Sørena Kierkegaarda

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo