L3-banner-media

Naša univerzita zaujala študentov na Roadshow

Nitra bola jedným zo šiestich slovenských miest, kde sa zastavila Roadshow Kam na vysokú, ktorú organizuje Národné kariérne centrum spolu s partnermi. Po prvom meste – Trnave – sa v stredu 30. januára 2019 Roadshow predstavila v nitrianskej mestskej športovej hale, kde mala svoj stánok aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
UKF nechýba na veľtrhoch vzdelávania
Od 9. do 14. hodiny sa mohli záujemcovia najmä z radov stredoškolákov oboznámiť s ponukou vyše 20 univerzít a vysokých škôl zo Slovenska i zahraničia, napríklad z Česka či Dánska. Odborníci im individuálne radili pri výbere školy, v orientácii im mohli pomôcť nielen propagačné materiály o štúdiu, ale aj prednášky, interaktívne ukážky a zaujímavé prezentácie zúčastnených škôl.
Našu univerzitu na domácej pôde predstavili zástupcovia všetkých piatich fakúlt, propagáciu organizačne zabezpečila Mgr. Jana Kečkešová, referentka Oddelenia pre vzdelávanie UKF. Záujemcovia o štúdium na UKF v Nitre si od nich vypočuli cenné rady a informácie, mohli si odniesť materiály s ponukou študijných programov jednotlivých fakúlt, ale aj rôzne darčeky s logom UKF. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva mala praktickú prezentáciu prvej pomoci na figuríne, svoje študijné programy názorne prezentovala aj Fakulta stredoeurópskych štúdií. Účastníci Roadshow sa zaujímali nielen o štúdium, ale aj o možnosti spoločenského vyžitia študentov či semestrálneho štúdia v zahraničí.
UKF v Nitre sa už asi 20 rokov zúčastňuje rôznych veľtrhov zameraných na vzdelávanie, Roadshow Kam na vysokú bola po veľtrhoch Gaudeamus Nitra a Akadémia Bratislava tento školský rok už tretím podujatím, kde sa naša univerzita prezentovala. UKF má širokú ponuku atraktívnych študijných programov, o ktoré je záujem, o čom svedčia aj súčasné i minulé ročníky podobných veľtrhov a prezentácií. Predchádzajúci pokles študentov VŠ, ktorý bol evidentný na celom Slovensku, sa viac-menej zastavil. V tomto akademickom roku oproti minulému sme na UKF zaznamenali veľmi nízky pokles študentov a vzhľadom na pozitívnejší demografický vývoj sa predpokladá, že sa počet poslucháčov UKF bude zvyšovať.
Získajú odpovede
„Účasť na prezentačných akciách pre budúcich vysokoškolákov má svoje opodstatnenie v tom, že vytvára priestor pre kladenie otázok mladých ľudí o obsahu štúdia, možnostiach uplatnenia, o prostredí, v ktorom budú študovať, osobnostiach, ktoré ich budú vyučovať. Mnohí mladí ľudia majú vytipovanú oblasť, ktorá ich zaujíma, láka, no ich predstava o tom, čo budú študovať, môže byť iná, než je realita a na prezentačných akciách často získajú odpovede,“ zdôvodnila prínos účasti našej univerzity na veľtrhoch vzdelávania doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie na UKF.
„Konkrétna oblasť vedy je zabezpečovaná na viacerých univerzitách, no konkrétne programy sú špecifické a záujemca sa môže porovnaním ponúk univerzít lepšie zorientovať. Okrem toho prezentujú univerzity aj informácie o študentskej podpore, možnostiach ubytovania, študijných benefitoch, možnostiach kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia v meste, kde vysoká škola sídli. Návštevník si už vytvára len vlastné kritériá, podľa ktorých ponuku porovnáva. Univerzita prostredníctvom bohatej ponuky študijných možností má uchádzačom čo ponúknuť, preto cielene možnosti sebaprezentácie vyhľadáva.“
Naša univerzita podľa prorektorky Jany Duchovičovej na konkrétnych akciách efektívne využíva možnosti, ktoré organizátor ponúka. Okrem prezentačného stánku využíva možnosť interaktívnej prezentácie univerzity a fakúlt prostredníctvom ukážok vybraných aktivít realizovaných v rámci vybraných študijných programov, popularizačných aktivít a podobne. „Zapájame do prezentácie univerzity nielen zástupcov fakúlt, ale aj študentov konkrétnych študijných programov či študentského parlamentu. Snažíme sa poskytnúť informácie nielen vyčerpávajúco, ale aj autenticky,“ dodala doc. Duchovičová.
V Nitre sú po druhý raz
Ako povedal Miroslav Koleník, riaditeľ Národného kariérneho centra z Bratislavy, Roadshow pripravili po štvrtýkrát, v Nitre s ňou boli druhý raz. „Podľa našich štatistík sa na Roadshow objavujú študenti takého mixu rôznych škôl – stredných priemyselných, odborných, gymnázií, obchodných akadémií... Prichádzajú organizovane aj samostatne a nás teší, že je tu zastúpenie celého spektra stredoškolákov. Prezentujú sa tu nielen ponuky vysokých škôl, ale aj možnosti pomaturitného štúdia na niektorých stredných školách či ponuky zamestnávateľov pre stredoškolákov na prácu popri štúdiu. Vidieť, že ponuky študentov zaujali, diskutujú s odborníkmi, berú si materiály,“ skonštatoval Miroslav Koleník.
V rámci Roadshow Kam na vysokú sa naša univerzita so svojou ponukou po Nitre predstaví aj v ďalších mestách – 31. januára v Žiline (Hotel Slovakia), v Banskej Bystrici (5. februára, Hotel Lux), Prešove (6. februára, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej) a Košiciach (7. februára, Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61).
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo