L3-banner-media

Pracovníčky UKF zostavili knihu histórie regiónu

Množstvo zaujímavých informácií aj obrazového materiálu prináša publikácia Stredné Slovensko v stredoveku s podtitulom Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Jej zostavovateľkami sú pracovníčky Katedry archeológie UKF v Nitre – vedúca katedry doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. a doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. Reprezentatívnu odbornú publikáciu, ktorú nedávno pokrstili na Zvolenskom zámku, vydalo mesto Zvolen s finančnou podporou projektu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR.
Kniha k výročiu udelenia výsad
Na vyše 230 stranách titul ponúka najnovšie informácie o stredovekých dejinách Zvolena a regiónu.
„Na knihe sme s kolegyňou – spoluredaktorkou Zuzanou Borzovou pracovali od jari 2018, kedy sme potenciálnym autorom poslali inštrukcie k tvorbe článkov a príloh. Následne sme na publikácii intenzívne pracovali od septembra 2018, odkedy začali prichádzať rukopisy, aby sme do decembra 2018, kedy bol termín odovzdania knihy do tlače, stihli všetky potrebné kroky na jej úspešné vydanie,“ vysvetľuje doc. Beljak Pažinová.
Publikácia je podľa jej slov zameraná na prezentáciu a popularizáciu (nielen) stredovekých dejín územia stredného Slovenska. V knihe sa nachádza celkovo desať príspevkov, ktoré približujú dejiny mesta Zvolen, Zvolenskej kotliny, regiónu Hontu a stredoslovenskej banskej oblasti. Okrem textovej časti obsahuje desiatky fotografií, ktoré približujú známe, ale aj doposiaľ nepublikované pohľady a rekonštrukcie na v diele spracované archeologické lokality a nálezy.
„Podrobnejšie sú v knihe predstavené štyri archeologické lokality: Pustý hrad vo Zvolene, hradisko Môťová – Priekopa, hradisko Detva – Kalamárka a včasnoslovanská osada v Banskej Bystrici – Senici. Okrem toho približuje stav osídlenia Zvolenskej kotliny od praveku až do včasného stredoveku a vývoj stredoslovenskej banskej oblasti v stredoveku,“ pokračuje vedúca katedry archeológie. „Nezabudli sme ani na prehľad stredovekých mincí zo Zvolena a okolia a ani na údaje o pozemkovom vlastníctve cirkevných inštitúcií v stredoveku v regióne Hont. Nakoľko publikácia vznikla pri príležitosti 775. výročia udelenia mestských privilégií, zaradený je v knihe aj príspevok o výsadách, ktoré Zvolen v stredoveku získal.“
Pracovníci katedry v teréne
Ako sme už spomenuli, zostavovateľkami publikácie sú pracovníčky Katedry archeológie UKF v Nitre, ktorá navyše v tejto oblasti realizuje aj archeologické výskumy. Ako doc. Noémi Beljak Pažinová uviedla, katedra už od roku 2010 organizuje vo Zvolene a v okolí medzinárodnú letnú školu archeológie, v rámci ktorej okrem iného participuje aj na výskume kráľovského hradu Pustý hrad vo Zvolene.
„Práve výsledky výskumu posledných dvoch sezón v rokoch 2017 a 2018 na Pustom hrade prináša jeden z príspevkov publikácie. Ja sama som sa podieľala na prehľadovom článku o pravekých dejinách Zvolenskej kotliny, kde sú spomenuté viaceré archeologické lokality, ktoré naša katedra skúmala. Ďalšie archeologické lokality v publikácii skúmali významné slovenské inštitúcie ako Archeologický ústav SAV v Nitre, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici,“ doplnila doc. Beljak Pažinová.
Pre odborníkov i laikov
Kniha je podľa nej výnimočná v tom, že približuje mnohé doposiaľ nepublikované informácie (texty, kresby, fotosnímky) a spracovania starších i novších archeologických výskumov realizovaných na strednom Slovensku. Treba spomenúť aj nové údaje o absolútnom datovaní i novej rekonštrukcii opevnenia hradiska Môťová – Priekopa vo Zvolene, ako aj komplexné spracovanie nálezovej situácie i samotných nálezov zo včasnoslovanskej osady v Banskej Bystrici – Senici. Taktiež zverejnené výsledky posledných dvoch sezón výskumu na Pustom hrade vo Zvolene sú podľa doc. Beljak Pažinovej dôležitým dokladom k pochopeniu dejín sledovaného územia v minulosti. Okrem toho sú v knihe prehľadové príspevky, ktorých cieľom je predstaviť, vysvetliť a doplniť súčasný stav poznania dejín územia a uviesť Zvolen do širšieho kontextu dejinného vývoja strednej Európy.
„Publikácia má ambíciu osloviť nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť, ktorá sa veľmi intenzívne zaujíma o históriu, resp. dejiny regiónu. Širšia verejnosť často veľmi rada a s veľkým nasadením participuje na archeologických výskumoch aj v knižke publikovaných lokalít. Kniha zároveň obsahuje vedecké spracovanie mnohých, doteraz nepublikovaných údajov a ilustrácií, ktoré určite oslovia aj kolegov archeológov, historikov i študentov,“ vyzdvihla význam knihy doc. Beljak Pažinová.
Chystajú nové publikácie
Ako vedúca katedry doplnila, Katedra archeológie UKF momentálne dokončuje Festschrift na počesť významného jubilea zástupcu katedry prof. Jozefa Bujnu, CSc., ktoré vyjde ako Supplementum k prvému číslo časopisu Studia Historica Nitriensia v roku 2019.
„Do publikácie sa formou príspevkov zapojili renomovaní archeológovia z celej Európy, aby vyjadrili svoju náklonnosť, priateľstvo i úctu nášmu profesorovi, ktorý je medzinárodne rešpektovaným bádateľom o dobe laténskej, t. j. o období, kedy sa na našom území objavilo prvé historické etnikum – Kelti,“ dodala docentka.
Okrem toho tento rok katedra archeológie monograficky vydá dlho očakávanú publikáciu o archeologickej lokalite v Chotíne (autori Dominik Repka, Janka Hečková a Peter Romsauer). Doc. Zuzana Borzová participuje s Archeologickým ústavom na spracovaní poľnohospodárskeho náradia z hradiska v Bojnej, text pôjde taktiež čoskoro do tlače, a doc. Beljak Pažinová pripravuje monografiu o lengyelskej kultúre, ktorá v Strednej Európe dominovala v závere mladšej doby kamennej.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Pavel Albert, Mesto Zvolen

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo