L3-banner-media

Slávnostná promócia publikácie v Skopje

15. februára 2019 sa pri príležitosti 1150. výročia úmrtia Konštantína Filozofa uskutočnila v Skopje slávnostná promócia publikácie Culture in Transition Countries. Monografia je výsledkom medzinárodnej vedeckej spolupráce Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Inštitútu macedónskej literatúry Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Autorom koncepcie tohto vedeckého počinu bol prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. (FF) v spolupráci s prof. Majou Jakimovskou-Tošič. Na vedeckom diele, ktoré prezentuje výsledky interdisciplinárne ladeného výskumu kultúrnych aspektov v transformujúcich sa krajinách, sa z našej univerzity podieľali pedagógovia Katedry kulturológie FF doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., Mgr. Katarína Gabašová, PhD., Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., Mgr. Erika Moravčíková, PhD., Mgr. Veronika Moravčíková, PhD., Mgr. Jozef Puškár, Mgr. Lucia Valková. Jednou z dvojice editoriek bola Mgr. Katarína Gabašová, PhD.
Na promócii vystúpili so svojimi príhovormi prof. Nikola Jankulovski, rektor Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje, Henrich Markuš, veľvyslanec SR, prof. Maja Jakimovska-Tošič, riaditeľka Inštitútu macedónskej literatúry v Skopje a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., prodekan Filozofickej fakulty, ktorý z poverenia rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. zastupoval našu univerzitu.
V rámci promócie zároveň poctil rektor prof. Nikola Jankulovski našu univerzitu špeciálnym ocenením – Ďakovným listom, ktorý je svedectvom a zhmotnením úzkej spolupráce týchto inštitúcií nielen pri tvorbe prezentovanej publikácie či reflexii cyrilo-metodského diela, ale aj v ďalších oblastiach, predovšetkým v literárnej vede, jazykovede, histórii, filozofii, etike či kulturológii. Rektor Jankulovski vyjadril presvedčenie, že táto plodná a žičlivá inštitucionálna spolupráca bude pokračovať naďalej.
Autorom publikácie srdečne ďakujeme a želáme im, aby ich práca inšpirovala čo najviac čitateľov.
skopje
Zľava: prof. Maja Jakimovska-Tošič, riaditeľka Inštitútu macedónskej literatúry v Skopje, prof. Nikola Jankulovski, rektor Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje, Henrich Markuš, veľvyslanec SR v Macedónsku.
skopje príhovor
Príhovor prodekana pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia FF doc. Martina Hetényiho na slávnostnej promócii publikácie.
skopje ďakovný list
Doc. Martin Hetényi, prodekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre, preberá Ďakovný list z rúk rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje prof. Nikolu Jankulovského.
 
Text a foto: Doc. Martin Hetényi, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo