L3-banner-media

Deň otvorených dverí UKF prilákal stovky študentov

Uplynulý štvrtok patril na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre najmä stredoškolákom – maturantom. Univerzitný deň otvorených dverí UKF 2019 bol príležitosťou presvedčiť sa nielen o šírke a kvalite vzdelávania, ale aj o podmienkach výučby, kvalite materiálno-technického vybavenia školy či celkovej atmosfére, ktorá na našej univerzite panuje.
Hojná účasť stoviek návštevníkov svedčila o veľkom záujme o štúdium na UKF, radi by sme verili, že tento záujem sa prejaví aj v počte prihlášok na štúdium na UKF, ktoré si študenti na bakalársky stupeň štúdia môžu podať do 31. marca.
Uchádzači, často aj v sprievode svojich rodičov, sa informovali v stánkoch jednotlivých fakúlt v hlavnej budove UKF na Triede Andreja Hlinku 1, ale aj v ďalších priestoroch fakúlt na Štefánikovej 67, Dražovskej 4, Kraskovej 1 či Hodžovej 1. Všade ich čakal bohatý program prezentácií, workshopov, diskusií, praktických ukážok, besied a iných aktivít. Záujemcovia sa oboznámili aj s činnosťou Študentského parlamentu UKF, s aktivitami a službami Poradenského a servisného centra UKF, s ponukou štipendijných programov Slovenskej akademickej informačnej agentúry, n. o., s aktivitami medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC či študentskej dobrovoľníckej organizácie ESN.
Filozofická fakulta
Prodekanka pre vzdelávanie Filozofickej fakulty doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. Deň otvorených dverí UKF vníma ako možnosť uchádzača „ohmatať si“ konkrétny priestor, stáť tvárou v tvár konkrétnym ľuďom, ktorí budú mať možnosť ďalšie tri, päť či možno aj osem rokov podieľať sa na formovaní jeho osobnosti a ovplyvňovať jeho pohľad na svet. Je to podľa nej aj možnosť preniknúť za pomerne okresané a neosobné informácie propagujúce štúdium v tlačených brožúrach a letákoch alebo na banneroch či obrazovkách. „Priama osobná skúsenosť má aj v dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí pre mladého človeka nezastupiteľný význam,“ potvrdila doc. Malíčková.
Uviedla, že na programe fakulty sa počas DOD UKF vo vzájomnej spolupráci podieľajú pedagógovia, študenti a čoraz častejšie aj absolventi študijných programov fakulty, ktorí sú najpresvedčivejším dôkazom kvality, úspešnosti a uplatniteľnosti humanitne vzdelaných absolventov v praxi. „Práve DOD je tak ideálnou platformou na to, aby si uchádzači urobili nielen konkrétnejšiu predstavu o štúdiu, ale aj o svojich pracovných a celkovo životných perspektívach po jeho úspešnom absolvovaní,“ myslí si prodekanka pre vzdelávanie.
Filozofická fakulta UKF je druhou najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku a zodpovedá tomu aj bohatá ponuka študijných programov. Fakulta má akreditovaných 47 bakalárskych, 35 magisterských a 15 doktorandských študijných programov. „A v čom sme jedineční? Okrem jednoodborových študijných programov ponúkame aj medziodborové (neučiteľské) štúdium dvojkombinácie predmetov a pestrú paletu učiteľských študijných programov s možnosťou voľného výberu dvojkombinácie aprobačných predmetov. K špecifikám našej fakulty patrí tiež možnosť štúdia jazykov v rôznych typoch študijných programov – od jednoodborového, cez medziodborové a učiteľské až po štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v ľubovoľnej kombinácii ponúkaných jazykov. Ako jediná fakulta na Slovensku sme držiteľom medzinárodného certifikátu kvality European Master’s in Translation (EMT),“ vysvetľuje doc. Malíčková. „Ďalším, no zďaleka nie posledným benefitom je možnosť získať duálny diplom v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Katowiciach (Poľsko) a s Univerzitou v Metz vo Francúzsku.“
Záujem študentov o humanitne zamerané fakulty podľa nej klesal v ostatných rokoch celoplošne a z rôznych dôvodov, no v aktuálnom akademickom roku na FF UKF v porovnaní s minulým rokom zaznamenali mierny nárast študentov bakalárskeho štúdia. „Verím, že je tomu tak aj vďaka stále prepracovanejšej a adresnejšej propagácii štúdia doma aj v zahraničí. Vďaka účasti na zahraničných veľtrhoch vzdelávania nám napríklad neustále stúpa počet záujemcov o štúdium z Ukrajiny. Nitrianska filozofická fakulta je konkurencieschopná v celoslovenskom priestore. Dôkazom je široká ponuka študijných programov vo všetkých troch stupňoch a oboch formách štúdia, zaujímavé možnosti výmenných študijných pobytov a stáží, kvalitné priestorové a technické vybavenie fakulty a hlavne vysoko kvalifikovaní pedagógovia, implementujúci výsledky vlastných výskumov do vzdelávania a tiež aktívne sa podieľajúci na kultúrnom a spoločenskom živote až na celoslovenskej úrovni. A práve tieto skúsenosti a vášeň pre nikdy nekončiace vzdelávanie sa by sme radi odovzdávali ďalším generáciám študentov,“ dodala doc. Malíčková.
Fakulta prírodných vied
Ako povedal prodekan pre vzdelávaciu činnosť Fakulty prírodných vied (FPV) RNDr. Dušan Vallo, PhD. „lepšie je raz vidieť ako 100-krát počuť“. Deň otvorených dverí sprostredkúva uchádzačom práve takýto silný vizuálny zážitok. „Študent môže priamo komunikovať s pedagógmi, obzrieť si špecializované učebne a ich výbavu, vyskúšať si zopár pripravených experimentov v laboratóriách, či zistiť o vybranom študijnom programe niečo dôležité,“ hovorí RNDr. Dušan Vallo. „Asi sa zhodneme v názore, že vhodný výber školy bol, je a vždy aj bude veľmi dôležitý. Zvlášť, ak ide o štúdium, ktorým sa mladý človek pripravuje na budúce povolanie. V tomto štádiu sú rozhodujúce vierohodné a overené informácie o podmienkach štúdia od tých najpovolanejších.“
K zaujímavostiam programu FPV UKF na aktuálnom DOD určite patrili exkurzie v nových laboratóriách určených pre biologický a environmentálny výskum alebo v takých špecializovaných učebniach, akými sú napr. GIS laboratórium či Jobsovo laboratórium mikropočítačov.
„Naša fakulta je jedinečná na slovenskom akademickom poli. Ponúkame totiž voľnú tvorbu učiteľských aprobácií, jednak dvojpredmetovej kombinácie dvoch čisto prírodovedných predmetov alebo prírodovedného predmetu v kombinácii s humanitnými, ekonomickými či spoločenskými predmetmi z ponuky ďalších fakúlt UKF v Nitre,“ zdôraznil RNDr. Dušan Vallo.
Domnieva sa, že zaujať študentov sa im darí aj vďaka dobrým propagačným podujatiam, ktoré v uplynulých rokoch zorganizovala FPV v spolupráci s občianskym združením WAU o. z. „Popularizácia vedy cez akcie typu Vedecký jarmok, Hráme sa na Einsteina, VEDET- skok do vedy alebo IT tábor je presne to, čo celoplošne šíri dobré meno fakulty a univerzity. Fakulta taktiež pravidelne oslovuje stredoškolákov tým, že vysiela svojich pedagógov na popularizačné prednášky po stredných školách celého Slovenska,“ pokračuje prodekan FPV.
„Objektívne a radi priznávame, že na tom, že máme študentov z celej republiky, má nemalú zásluhu aj príťažlivosť mesta Nitra. V spojení s podmienkami, ktoré vytvára UKF, akými sú výborná atmosféra hokejových zápasov UKF versus SPU v rámci Nitrianskych univerzitných dní, pohodový študentský život, dobrá vybavenosť internátov, dostatok študijného priestoru, dostupnosť študijných materiálov, mobility, e-learningový portál či premyslený systém odborových štipendií, záujem o štúdium na FPV musí vykazovať rastúcu tendenciu,“ dodal RNDr. Dušan Vallo.
Pedagogická fakulta
Doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty (PF) UKF, je presvedčená, že DOD UKF ponúka uchádzačom také informácie a taký typ poznatkov, ktoré im virtuálny svet nedá. „Snažíme sa o to, aby záujemca odišiel s dobrým pocitom, s dobrou skúsenosťou, resp. s pozitívnym zážitkom, ktorý mu informácie zverejnené na internete nikdy neponúknu. Zároveň uchádzači získajú všetky potrebné informácie v jeden deň a pod jednou strechou,“ zdôvodnila doc. Fenyvesiová.
V tohtoročnom programe DOD sa PF zamerala na čo najviac interaktívne aktivity. Katedry pripravili množstvo workshopov, napríklad workshopy katedry výtvarnej výchovy a tvorby prebiehali priamo v Galérii umenia, na katedre pedagogiky si mohli uchádzači vyskúšať, aké je to byť dyslektikom či dysgrafikom a následne, ako ho je možné diagnostikovať. Katedra hudby ponúkla päť workshopov, kde si uchádzači mohli skúsiť napr. tvorbu a nácvik choreografie či nahrávanie a strih zvuku. Novinkou bola diskusia uchádzačov so študentmi a učiteľmi fakulty.
„Naša fakulta má atraktívnu ponuku učiteľských i neučiteľských študijných programov. Ponúka na Slovensku unikátne študijné programy, napr. hudba a zvukový dizajn, učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia, ponúka možnosť získať diplom medzinárodne akceptovaného učiteľa pre primárne vzdelávania a podobne,“ zdôraznila prodekanka. O dobrom mene PF i univerzity podľa nej svedčí i fakt, že k nim prichádzajú záujemcovia aj z tých regiónov, v ktorých sa inštitúcie, resp. univerzity s podobnou ponukou študijných programov nachádzajú, a uchádzač napriek tomu uprednostní Nitru a PF UKF.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) UKF v Nitre PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. vidí najväčší význam DOD UKF v možnosti nazrieť za dvere univerzity a fakulty, o ktorej sa študent rozhoduje, či sa stane jeho alma mater. „Aj v dobe informačno-komunikačných technológií je skvelé, že uchádzači majú možnosť a chuť zoznámiť sa tvárou v tvár s procesom akademického vzdelávania, vyskúšať si metódy a techniky, prostredníctvom ktorých získavajú zručnosti potrebné pre výkon budúceho povolania. Tieto možnosti neposkytuje žiadna technológia,“ zdôvodňuje PhDr. Miroslava Čerešníková.
FSVaZ počas DOD každoročne ponúka okrem otvorených hodín aj celú paletu aktivít, ktoré návštevníkom umožnia preveriť si svoje zručnosti napr. v poskytovaní prvej pomoci, kardiopulmonálnej resuscitácie, sebapoznania alebo komunikovania s inými ľuďmi. Návštevníci DOD veľmi ocenili aj možnosť porozprávať sa s aktuálnymi študentmi, ale aj absolventmi a pedagógmi.
„Na našej fakulte študenti nájdu partnerské prostredie, kontakty na európske univerzity a vysoké školy, podporu mobilít, zažijú stretnutia so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi z oblasti sociálnych vied a pomáhajúcich profesií zo Slovenska a zahraničia. Na FSVaZ aktívne funguje Rada študentov, ktorá sa podieľa na zlepšovaní fakulty, na monitorovaní kvality vzdelávacích a podporných služieb pre študentov a na sprevádzaní nových študentov počas prvého roka štúdia. Funguje tu časopis Pomáhajúce profesie, ktorý prináša aktuálne odborné a vedecké zistenia zo všetkých odborov, ktoré sa dotýkajú práce pomáhajúcich profesionálov,“ pokračuje prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FSVaZ. „Poskytujeme záujmové vzdelávanie ukončené osvedčením, ktoré je výhodou na trhu práce, napríklad Kurz slovenského posunkového jazyka, Kurz rómskeho jazyka, Vedenie rovesníckych skupín a ďalšie. Naši študenti úspešne reprezentujú fakultu na súťažiach a vedeckých konferenciách a práce, ktoré boli ocenené aj Cenou dekana FSVaZ, každoročne nájdete v zborníku Optima opus. Študenti záchranárstva sa umiestňujú na prvých miestach v súťažiach záchranárskych posádok zo Slovenska i zahraničia. Máme na fakulte silnú dobrovoľnícku platformu pedagógov a študentov, o čom svedčí aj práca našich študentov, ktorým mesto Nitra udelilo ocenenie Srdce na dlani. Realizujeme aj aktivity pre verejnosť, orientované na scitlivovanie spoločnosti vo vzťahu k ohrozeným skupinám ľudí.“
Dôvod, prečo študovať na FSVaZ, podporila prodekanka slovami študentov: „Za najväčšie pozitívum štúdia na FSVaZ považujem kvalitných pedagógov a ich partnerský prístup v procese vzdelávania.“ (študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia) „Za pozitívum štúdia na FSVaZ považujem stretnutia so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi z oblasti sociálnych vied a zdravotníctva a kvalitnú odbornú prax.“ (študentka 2. ročníka magisterského štúdia)
PhDr. Čerešníková dodala, že každoročne k nim na DOD zavítajú potenciálni študenti z celého Slovenska. A keď sa v septembri pozrú na to, odkiaľ prišli ich prváci, tak zistia, že sú aj spoza hraníc Slovenska, najčastejšie zo Srbska a Ukrajiny.
Fakulta stredoeurópskych štúdií
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., prodekan pre vzdelávanie Fakulty stredoeurópskych štúdií (FSŠ) UKF, oceňuje DOD v tom, že poskytuje informácie a dojmy „z prvej ruky". Program fakulta tento rok vytvorila tak, aby sa uchádzači dostali do prvého kontaktu so študentmi fakulty. Mohli tak získať informácie o študijných programoch a podmienkach štúdia priamo, bez prítomnosti zamestnancov fakulty. V rámci prezentácií pracovísk a fakulty dostali priestor opäť aj študenti. Súčasťou tohtoročnej prezentácie Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr bola aj prednáška Mariany Čengel Solčanskej o literatúre a jej filmovej podobe.
„Podľa môjho názoru výnimočnosťou Fakulty stredoeurópskych štúdií je duch multikulturalizmu a pluralizmu. Okrem študijných programov, ktoré vyučujeme v slovenskom jazyku, ponúkame aj študijné programy, ktoré sa vyučujú čiastočne alebo úplne v maďarskom jazyku. Ponúkame aj také študijné programy, ktoré sa nevyučujú na inej univerzite na Slovensku, napr. maďarsko-slovenský bilingválny mediátor, ugrofínske štúdiá,“ vysvetľuje RNDr. Ladislav Szekeres.
Doplnil, že ich fakulta kladie veľký dôraz na návštevy stredných škôl za cieľom propagácie študijných programov fakulty a univerzity. "Teší ich, že práve v rámci DOD pravidelne stretávajú záujemcov, ktorých spoznali počas návštev stredných škôl na celom Slovensku,“ dodal prodekan pre vzdelávanie FSŠ.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color