L3-banner-media

Konštantínovo dedičstvo a jeho prezentácia

Na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre si študenti pripomenuli významný dátum v dejinách slovanského písomníctva, a to 14. február, ktorý je venovaný výročiu sv. Konštantína. Sympózium svojimi príhovormi slávnostne otvorili riaditeľ Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, Mgr. Radoslav Rusňák, PaedDr. Mária Hlavatá a páter Mgr. Jacek Chrząściel.
Mgr. Renáta Machová, PhD. z Jazykového centra FF UKF predstavila študentom postavenie slovanských jazykov v Nemecku, a to na príklade slovenčiny ako malého európskeho jazyka, ktorý sa vyučuje na prestížnej nemeckej univerzite so 600-ročnou tradíciou v Kolíne nad Rýnom v Severnom Porýní-Westfálsku. Mgr. Renáta Machová, PhD. pôsobila na Inštitúte slavistiky na Kolínskej univerzite ako lektorka slovenského jazyka a kultúry. Študentom priblížila systém prezentácie a osvojovania si slovenčiny ako cudzieho jazyka so zameraním sa na lingvistické špecifiká, akými je morfologická, lexikálna, syntaktická a nemenej dôležitá fonetická kompetencia a princípy interkultúrneho prístupu pri osvojovaní si slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Bol to práve sv. Konštantín – spolupatrón Európy – ktorý podnikal misie do sveta a šíril slovanské písomníctvo, či už na Morave, v Ríme, v Benátkach, v Panónii. Práve zásluhou sv. Konštantína a Metoda máme možnosť zachovávať túto tradíciu a šíriť slovenčinu aj vďaka štúdiu na univerzitách vo svete.
Na Kolínskej univerzite táto tradícia výučby slovenského jazyka a kultúry pretrváva už 66 rokov. Z Univerzity Konštantína Filozofa pôsobili na nemeckej Kolínskej univerzite piati vedeckí pracovníci Mgr. Renáta Machová, PhD., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc. a v akademickom roku 2018/2019 je vyslaným lektorom z UKF Mgr. Samuel Koruniak, PhD.
Text: Mgr. Renáta Machová, PhD., FF – Jazykové centrum

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo