L3-banner-media

Zdravie nie je samozrejmá vec

Poradenské a servisné centrum (PaSC) UKF v spolupráci s Katedrou ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva pripravili v letnom semestri cyklus poradenských aktivít zameraných na zdravie a meranie tlaku krvi, cholesterolu, glukózy, BMI a telesného tuku v organizme. Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo v utorok 26. februára 2019 v priestoroch PaSC a študentky katedry pod vedením PhDr. Alice Slamkovej, PhD. vyšetrili dvadsaťdva študentov a zamestnancov univerzity.
Vyšetrenie sprevádza rozhovor
Samotné meranie by nemalo zmysel bez rozhovoru – vek, hmotnosť či pohybová aktivita však neboli jedinými vecami, ktoré ošetrovateľky zaujímali. „Pýtame sa, či respondent fajčí, na aké ochorenia sa lieči, či dodržiava nejakú diétu, či pravidelne absolvuje preventívne prehliadky, či sa pravidelne stravuje, a či a koľkokrát týždenne sa aktívne pohybuje,“ vysvetľuje dr. Slamková. Ak namerané hodnoty vybočia z fyziologického rozmedzia, študentky v spolupráci s pedagogičkou poradia a poučia – v prvom rade ako a kde vyhľadať odbornú pomoc, a následne ako dodržiavať zásady zdravého životného štýlu v súvislosti so zdravou životosprávou, dostatočným pohybom, pravidelným monitorovaním zdravia v rámci preventívnych prehliadok, duševnou hygienou a podobne. „Namerané výsledky slúžia aj pre štatistické spracovanie a prezentáciu v odbornej literatúre,“ dodáva dr. Alica Slamková. „Forma zdravotnej výchovy sa uskutočňuje nielen slovom, ale i tlačenou formou, prostredníctvom informačných letákov s rôznym zameraním na prevenciu ochorení a na podporu a ochranu zdravia.“
S poradenstvom majú bohaté skúsenosti
Aktuálny cyklus poradenských služieb nie je prvou aktivitou katedry ošetrovateľstva v tejto oblasti. Predchádzali mu skúsenosti v rámci aktivít pod názvom Katedra zdravia – Podpora zdravia a výchova k zdraviu. Ako nám priblížila dr. Slamková, „podujatia boli zamerané na zdravotno-výchovné pôsobenie uskutočňované pedagógmi a študentmi katedry ošetrovateľstva so zameraním na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo v ochrane, podpore, prevencii najmä civilizačných chorôb (onkologické, srdcovo-cievne ochorenia, obezita, diabetes mellitus a pod.) a informovanosti o zdravom životnom štýle, ktoré sme uskutočňovali napr. v rámci Týždňa vedy a techniky, Nitrianskych univerzitných dní a pod.“
Zmyslom týchto aktivít je podporovať u mladých ľudí systematický záujem o vlastné zdravie. Podľa pedagogičky je dôležité, aby mladí ľudia nevnímali zdravie ako samozrejmú vec: „Musia sa už teraz oň starať, či už je to zdravie somatické, ale aj psychické.“
V zdravotníckej starostlivosti chýba komunikácia aj edukácia
Téma zdravia a podpory zdravia u mladých ľudí je v súčasnosti vysoko aktuálna, nakoľko počet mnohých civilizačných ochorení už v nižších vekových kategóriách neustále stúpa. „Zdravotnícka starostlivosť v našich podmienkach síce dosahuje vysokú úroveň, ale často v kontakte lekár – pacient (klient) absentuje priestor potrebný pre komunikáciu, zameranú na podrobnejšiu informovanosť o zdravotnom stave, alebo ďalšiu edukáciu v rôznych oblastiach podpory zdravia,“ hovorí Alica Slamková. „Študenti sú počas svojho pôsobenia na vysokej škole často konfrontovaní so situáciami, kedy stav zdravia nedosahuje nimi požadovanú úroveň a potrebujú poradiť práve v oblasti, v ktorej sa vyskytli problémy, alebo ich výskyt predpokladajú. Napriek dostupnosti mnohých informácií z oblasti podpory zdravia v médiách je pre mladého človeka často problém orientovať sa v tomto množstve nie vždy aktuálnych či dostatočne spoľahlivých zdrojov. V súčasnom období ide najmä o tzv. civilizačné ochorenia, psychické problémy a ochorenia, otázky reprodukčného zdravia či bezpečnosti a ochrany zdravia počas odbornej praxe.“
Poradenstvo zamerané na zdravie sa uskutoční v letnom semestri ešte trikrát, vždy v čase od 13.00 do 16.00 h:
  • v priestoroch Poradenského a servisného centra UKF, Dražovská 2, v Nitre (2. apríla 2019),
  • vo vestibule hlavnej budovy UKF, Trieda A. Hlinku 1 (5. marca 2019 a 30. apríla 2019).
V prípade individuálneho záujmu môžete kontaktovať poradkyne:
PhDr. Miroslava Lišková, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ, ; tel.: 037/6 408 810
PhDr. Alica Slamková, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ, , tel.: 037/6 408 816
Text a foto: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo