L3-banner-media

UKF na špeciálno-pedagogickej konferencii

Vo štvrtok 28. februára 2019 odborný tím Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, v zastúpení prof. PhDr. Peter Seidler, CSc., doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD., PhDr. Petra Jedličková, PhD. a PaedDr. Vladímira Beliková, PhD., participoval na III. špeciálno-pedagogickej konferencii v Partizánskom.
Podujatie bolo realizované Súkromným centrom pre deti a mládež Mirabilis pod vedením jeho riaditeľky Mgr. Svetlany Síthovej a bolo zamerané na nové trendy v diagnostike, terapii a intervencii detí v inklúzii. Okrem aktuálnej témy kyberšikanovania a sextingu v príspevku „Dieťa v online zajatí“ Kataríny Hollej a príspevku „Integrácia – BIG SALE? Inklúzia = IN!“ Svetlany Síthovej bol program naplnený témami ako Feuersteinová metóda, ranný screening a ranná intervencia u detí s rizikom autizmu, analýza inklúzie v Českej republike, systém starostlivosti pre deti s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami, návrhy konsenzuálnych riešení problémov inklúzie v Slovenskej republike. Súčasťou konferencie bola odborná diskusia so zástupcami Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie so sídlom v Bratislave, Úradu komisára pre deti, odborníkmi z Karlovej univerzity v Prahe, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako aj zástupcov školskej inšpekcie, súkromného sektora a zástupcov zo ZŠ, CŠPP a CPPPaP.
Ambasádorkou inklúzie bola známa slovenská herečka Eva Pavlíková. Celá konferencia bola tlmočená do posunkového jazyka, a to vďaka Lucii Novodomcovej, študentke odboru špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia na PF UKF v Nitre a jej kolegom. Súčasťou organizačného tímu boli aj študentky vyššie uvedeného odboru špeciálnej pedagogiky.
Ďakujeme všetkým účastníkom konferencie, špeciálne Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre, pretože plní jeden z najdôležitejších aspektov univerzitného poslania, prepája vedeckosť a prax, odbornosť a ľudskosť.
Text a foto: Mgr. Svetlana Síthová, riaditeľka Súkromného centra pre deti a mládež Mirabilis, externý pedagóg Katedry pedagogiky PF UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo