L3-banner-media

Odborná prax pre prekladateľov

5. marca 2019 sa na Katedre translatológie FF UKF uskutočnil odborný seminár o možnostiach praxe pre študentov magisterského štúdia odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo FF UKF. Podujatie otvorili Mgr. Emília Perez, PhD., vedúca katedry translatológie, a prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., koordinátorka odbornej praxe na katedre. Na úvod podujatia vystúpila dekanka FF UKF doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., ktorá odovzdala prezidentovi Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska Michalovi Kmeťovi v mene fakulty ďakovný list pri príležitosti 10. výročia podpísania zmluvy o spolupráci medzi FF UKF a Asociáciou prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK).
Na podujatí predniesli príspevky zástupcovia prekladateľských spoločností združených v Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) – Michal Kmeť, prezident asociácie a zároveň reprezentant prekladateľskej spoločnosti LEXIKA, Katarína Absolonová, reprezentantka prekladateľskej spoločnosti ASAP-translation, Miloslav Skovajsa, reprezentant lokalizačnej a prekladateľskej spoločnosti EXE, a. s., a Peter Zoričák, reprezentant prekladateľskej spoločnosti TETRAS. V prezentáciách zazneli užitočné informácie o fungovaní týchto spoločností, špecifikách práce prekladateľa pre agentúry, ako aj o možnostiach a priebehu študentských stáží. Všetci prednášajúci sa vo svojich prezentáciách zhodli na tom, že okrem cudzojazyčnej kompetencie je nevyhnutné, aby prekladateľ dokázal pracovať s prekladateľskými softvérmi na úrovni doby, a čo je obzvlášť dôležité, vynikajúco ovládal rodný jazyk. Upozornili, že bez týchto základných kompetencií sa znižuje jeho uplatniteľnosť na pracovnom trhu.
Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom prítomných študentov i pedagógov. Teší nás skutočnosť, že KTR má v prekladateľských spoločnostiach združených v ATCSK spoľahlivých partnerov, ktorí prispievajú k zvyšovaniu uplatniteľnosti našich študentov na pracovnom trhu.
Text: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., FF – Katedra translatológie
Foto: PhDr. Andrej Zahorák, PhD., FF – Katedra translatológie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo