L3-banner-media

Spolu s deťmi hľadali kľúč ku knihám a čítaniu

Do 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc (TSK) s mottom Knižnice pre všetkých sa aktívne zapojila aj Univerzitná knižnica (UK) UKF v Nitre. Jej pracovníci v spolupráci s katedrami UKF, hosťami a ďalšími partnermi od 4. do 9. marca 2019 pripravili rad zaujímavých akcií. Celoslovenské podujatie otvorila celotýždňová aktivita Kniha ako dar, v rámci ktorej si záujemcovia mohli v Univerzitnej knižnici, ale aj v ďalších priestoroch UKF, vybrať z voľne dostupných kníh, alebo knihy sami darovať. Podujatie TSK pokračovalo workshopom pre študentov o metodike citovania v semestrálnych a záverečných prácach, besedou s Johnym Peťkom na tému Démon chľast aj interaktívnym čítaním pre žiakov základných škôl s názvom Kľúč k porozumeniu textu. Bodkou za TSK v Univerzitnej knižnici bola vernisáž malieb na papier, ktoré sú výsledkom výtvarnej dielne Vodná maľba – maľba vodou žiakov SZUŠ Tralaškola.
Výzva k hre s Hevierovým textom
Jednou zo spomínaných aktivít bolo štvrtkové interaktívne čítanie s dôrazom na porozumenie textu, určené pre žiakov mladšieho školského veku, ktoré v spolupráci s Univerzitnou knižnicou pripravila Katedra pedagogiky PF UKF. Zúčastnili sa ho tretiaci ZŠ Fatranská v Janíkovciach v sprievode svojej pani učiteľky a riaditeľa školy Mgr. Pavla Haláka. Prítomní boli aj budúci učitelia – študenti odboru pedagogika a vychovávateľstvo PF UKF, ktorí majú na magisterskom štúdiu predmet výchova detského čitateľa, a poslucháči odboru učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, ktorí sa tejto téme venujú aj v rámci predmetu teória a metodika rozvoja elementárnej gramotnosti.
Ako nám povedala doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD., z Katedry pedagogiky PF UKF, žiaci a riaditeľ školy, s ktorým sa venujú tvorivému čítaniu, si vyžiadali moderný typ rozprávky, takže pre nich pripravila text Daniela Heviera Deravá ponožka.
„Ide o interaktívne čítanie zamerané na čítanie a počúvanie s porozumením. Najprv sme žiakov prostredníctvom rôznych hier zoznámili s pre nich neznámymi slovíčkami, pojmami a ich súvislosťami, ktoré by nemuseli v rozprávke správne pochopiť. Je to dôležité preto, aby sme sa už pri následnom čítaní nezastavovali a deti mohli byť pozorné a sústredené,“ vysvetľuje doc. Kollárová.
Po hrách a prečítaní Hevierovho textu deťom adresovala otázky – smerovali k štyrom úrovniam, ktoré sa vyžadujú aj pri testovaní žiakov na 1. stupni ZŠ ohľadom čítania s porozumením. „Žiaľ, výskumy potvrdzujú, že v škole sa žiakom väčšinou kladú otázky smerujúce hlavne k prvým dvom úrovniam – na vyhľadanie informácií alebo zapamätanie z textu, prípadne vyvodenie z časti textu. Zabúda sa však na tretiu a štvrtú úroveň, ktorá je najmä o interpretácii textu – ako mu žiak porozumel, ako ho dešifruje, ako vie súvislosti z textu preniesť do života, ako si vie vytvoriť nadhľad nad textom, prípadne z neho vyvodiť isté závery,“ zdôraznila pedagogička, ktorá má bohaté skúsenosti aj z umelecko-pedagogickej praxe, keďže v minulosti učila v materskej i základnej škole, základnej umeleckej škole a režijne pripravila niekoľko inscenácií pre deti a mládež.
Do školy i knižnice za zážitkami
Lektorka podujatia je presvedčená o tom, že už prváčikov treba viesť k tomu, aby čítanie s porozumením bolo funkčné. „Dovolím si tvrdiť, že práve naša katedra pedagogiky robí pozitívne kroky v tejto oblasti. Nielen v primárnom, ale už aj v predškolskom vzdelávaní treba deťom knihy približovať zaujímavým spôsobom. Nestačí povedať – táto knižka je pekná, vezmi si ju a prečítaj. Dieťa nevie, prečo je pekná,“ pokračuje doc. Kollárová.
„Učiteľ v materskej či základnej škole by ju mal deťom pútavo predstaviť, cez hru so slovom odhaliť tajomstvá, poukázať na to, že dieťa sa istým spôsobom môže porovnať, prípadne stotožniť s hlavným hrdinom a s tým, čo prežíva. My učitelia a budúci učitelia musíme deťom cez aktivizujúce metódy ukázať cestu ku knihe, presvedčiť ich, že má význam knihu otvoriť, čítať, ale sa k nej aj vrátiť. A v konečnom dôsledku cez takéto zážitkové čítanie a návrat ku knihe im ukázať cestu do knižnice. Tá im umožní stretnutie nielen s literárnym hrdinom, ale dokáže im pomôcť objaviť aj veci a javy nepoznané.“
V tomto duchu učitelia Katedry pedagogiky UKF vedú svojich študentov – budúcich pedagógov. Z oblasti výchovy detského čitateľa im však chýba metodika práce s detským časopisom, v ktorej doc. Kollárová vidí veľký potenciál, keďže v súčasnosti sa kladie veľký dôraz na mediálnu výchovu detí.
Vôňa knihy a dotyk s textom
To, že sa Univerzitná knižnica UKF zapojila do Týždňa slovenských knižníc, vníma pedagogička ako veľké pozitívum. Oceňuje, že vedenie i pracovníci knižnice v tejto oblasti intenzívne spolupracujú s katedrou pedagogiky a každoročne sa snažia robiť akcie nielen pre študentov či zamestnancov, ale aj pre deti. Dôkazom je i to, že UK s Katedrou pedagogiky UKF konzultuje a nakupuje aj knihy pre najmladších čitateľov.
„Pomáha nám to v tom, že môžeme do UK nasmerovať našich študentov, napríklad z odborov predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie či pedagogika a vychovávateľstvo, aby mali prehľad o tom, aké knihy vychádzajú a sú vhodné pre deti predškolského a mladšieho školského veku,“ konštatuje pedagogička.
Takéto akcie veľmi víta, a nielen v rámci Týždňa slovenských knižníc. „Tento týždeň je však takou výzvou a inšpiráciou pre všetkých, ktorí zábavu v kine, divadle či za počítačom radi vymenia za vôňu skutočnej knihy a dotyk s textom,“ dodala doc. Dana Kollárová.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo