L3-banner-media

Študenti Filozofickej fakulty ukázali tvorivosť

Vedeckovýskumná činnosť patrí k prioritným aktivitám Filozofickej fakulty a popri vzdelávacom procese sa stáva čoraz dôležitejším kritériom hodnotenia kvality jej činnosti. Fakulta sústredí úsilie na to, aby bola inštitúciou produkujúcou kvalitný výskum prepojený so vzdelávacím procesom. Z tohto dôvodu je neodmysliteľnou súčasťou života na fakulte systematické vedenie študentov k tvorivej práci. Priestor na realizáciu prvej výskumnej úlohy sa študentom každoročne ponúka predovšetkým v rámci Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na výskumnú a umeleckú činnosť študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, na ich vlastnú tvorbu a schopnosti. Hlavnou motiváciou ŠVOUČ nie je len priame stimulovanie tvorivej činnosti študentov, ale aj ich postupné zapájanie do vedeckej práce na katedrách a v prípade študentov s najlepšími výsledkami aj príprava budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.
Tohtoročná súťaž, ktorá sa konala 13. marca 2019, priniesla v 19 sekciách množstvo súťažných prác s vynikajúcou úrovňou a kvalitnou prezentáciou. Všetky práce prešli štandardne oponentúrou a o víťazoch jednotlivých sekcií rozhodli odborné komisie. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené v recenzovanom zborníku.
Naše poďakovanie patrí nielen všetkým súťažiacim, ale aj zainteresovaným koordinátorom a členom súťažných komisií.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia FF
Foto: Mgr. Peter Horváth, FF – Dekanát, Lenka Klobučníková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo