L3-banner-media

Digitálne technológie vo vyučovaní fyziky

V mesiacoch február a marec na Katedre fyziky FPV prebehli semináre pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl. Na jednotlivých seminároch sa učitelia mohli oboznámiť ako zavádzať digitálne technológie do vyučovania fyziky.
Učitelia sa zúčastnili piatich seminárov. Každý seminár bol zameraný na iné využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní fyziky. Semináre sa venovali využitiu počítačom podporovaných experimentov, kde sme sa snažili učiteľom ukázať prepojenie s bádateľsky orientovaným vyučovaním. Ďalší seminár bol venovaný využitiu tabletov vo vyučovaní fyziky. Učiteľom sme ukázali mnohé aplikácie, ktoré môžu využiť so svojimi žiakmi na hodinách fyziky pri rôznych meraniach. Najnáročnejšie boli asi posledné dva semináre, ktoré boli venované videomeraniu a modelovaniu. Videomeranie a modelovanie bolo síce pre učiteľov náročné, ale sme radi, že väčšina z nich po absolvovaní zistila, že by ich mohli veľmi dobre využívať vo vzdelávacom procese.
Na záver týchto seminárov až 15 učiteľov obhájilo svoje práce, v ktorých využili digitálne technológie.
Semináre boli realizované v rámci projektu IT akadémia, ktorý realizuje Fakulta prírodných vied UKF spolu s partnermi z Košíc, Banskej Bystrice, Žiliny a Bratislavy.
Text a foto: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. a Mgr. Ján Ondruška, PhD., FPV – Katedra fyziky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo