L3-banner-media

Pedagogická fakulta sa zaodela do modrej

Light it up blue je medzinárodné heslo, ktoré poznajú ľudia po celom svete a ktoré ich vyzýva k tomu, aby si v Deň povedomia o autizme obliekli niečo modré. Práve modrá farba ako farba komunikácie a modré svetlo majú pútať pozornosť verejnosti na autizmus, celoživotnú poruchu vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti.
Pedagogická fakulta sa zapojila prvýkrát
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa vďaka študentkám odboru špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia a ich pedagógom zapojila do projektu prvýkrát a doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD. z Katedry pedagogiky PF verí, že to v tejto súvislosti nebol posledný počin. „Podujatia k svetovému dňu Autism Awareness Day sa robia po celom svete,“ hovorí. „Zvyčajne ho robia mimovládne organizácie, špeciálne školy a rôzne hnutia. Tento rok sme sa pripojili aj my. Verím, že ak študenti pracujú aktívne na takomto podujatí, získajú záujem a študujú do hĺbky. Okrem toho, je to ich budúca práca. Robiť podporné kampane, presviedčať učiteľov a verejnosť o správnosti inklúzie, aj to je práca školského špeciálneho pedagóga, ktorý pracuje v poradenstve. V Nitre sa k tomuto dňu aktívne pripojilo aj mesto vysvietením niektorých budov na modro, tunajšie špeciálne školy a miestna organizácia rodičov s autistickými deťmi.“
Ako sa to začalo
Študentky prvého ročníka odboru špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia majú v letnom semestri predmet špeciálna pedagogika II, kde preberajú jednotlivé zdravotné znevýhodnenia, čiže to, čo musí vedieť každý školský špeciálny pedagóg.
„Každý semester si vyberáme jednu výnimočnosť, ktorú preberáme viac do hĺbky,“ vysvetľuje E. Žovinec. „Tento rok padol los práve na problematiku autizmu a pervazívnych porúch.“ Podľa neho je o túto problematiku stále väčší dopyt aj zo strany študentov, pretože mnohí robia asistentov deťom s autizmom.
Za podujatím z veľkej časti stoja nadšené študentky
Jeho slová potvrdzuje aj Dominika Adámeková, študentka 1. ročníka špeciálnej pedagogiky a pedagogiky osôb s poruchami učenia: „Pre tento odbor som sa rozhodla kvôli môjmu bratovi autistovi, nakoľko som mala veľa možností nahliadnuť do škôl a zariadení pre osoby so špeciálnymi potrebami.“
V Deň povedomia o autizme na Pedagogickej fakulte pomáhala s organizáciou podujatia, k čomu ju a ostatné študentky priviedol doc. Žovinec. Celá ich skupina bola z nápadu zorganizovať túto akciu nadšená a všetci sa hneď pustili do plánovania a práce na jednotlivých úlohách. Pripravili zaujímavé a nezvyčajné veci, ako napríklad infopanel a kvíz, krst vysokoškolskej učebnice Špeciálna pedagogika II, spoločné fotografovanie hostí, študentov a zamestnancov v modrom a dve prednášky – prvú s názvom Ako učím deti s autizmom?! viedla PaedDr. Renáta Póčová zo Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom a druhú s názvom Visual Reading – moderná aplikácia nielen pre ľudí s autizmom Ing. Dušan Baranec.
„Práve prostredníctvom takejto aktivity sa ostatní ľudia môžu dozvedieť nielen niečo o autizme, ako vzniká a aké sú jeho prejavy, ale aj nové informácie o tejto poruche z rozprávania iných profesorov, učiteľov a rodičov, ktorí sú v dennom kontakte s ich deťmi alebo s inými deťmi,“ vysvetľuje Dominikina spolužiačka Anetka Chrenová. K štúdiu špeciálnej pedagogiky ju doviedla jej stredná škola, počas ktorej pracovala ako dobrovoľníčka v špeciálnej škole. „Tam sme pomáhali rómskym deťom s úlohami a pripravovali program po vyučovaní,“ priblížila.
Pokrstili Špeciálnu pedagogiku II
Súčasťou Dňa povedomia o autizme bol aj krst vysokoškolskej učebnice, ktorá vyšla len pred týždňom. Jej podnázov je Kompendium špeciálnej pedagogiky podľa užšieho zamerania pre špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov a logopédov a jej autormi sú siedmi minulí aj terajší vyučujúci v odbore špeciálna pedagogika – doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD., doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., PhDr. Petra Jedličková, PhD., PaedDr. Vladimíra Beliková, PhD., Mgr. Monika Debnárová Grznárová, PhD., Mgr. Dominika Hošová a Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková.
„Je to zároveň prvá učebnica pre odbor špeciálna pedagogika,“ informuje doc. Žovinec. „Je dôležité, aby sme vytvorili vlastné zázemie a infraštruktúru poznatkovej báze. Učebnica sa detailnejšie venuje jednotlivým zdravotným znevýhodneniam, sociálnemu znevýhodneniu, ale aj nadaniu.“
Každý študent by mal podľa neho vedieť, ako vyzerajú jednotlivé špeciálne potreby detí a žiakov a aké sú doteraz popísané prístupy k edukácii, diagnostike, terapii a poradenstvu. „Je koncipovaná a písaná pre potreby školy v 21. storočí. V lete začneme pracovať na jednotke. Z viacerých dôvodov sme museli postupovať takto, verím, že ďalšia publikácia bude ešte lepšia,“ uzatvára.
S autistami pracuje už sedemnásť rokov
V Deň povedomia o autizme sa na Pedagogickú fakultu prišla so svojimi skúsenosťami podeliť aj PaedDr. Renáta Póčová, ktorá je mimochodom našou absolventkou. Autistické deti učí už sedemnásť rokov, v súčasnosti pôsobí v Súkromnej spojenej škole s organizačnými zložkami – Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom v Nových Zámkoch, kde majú šesť tried po šesť žiakov, pričom väčšina žiakov s autizmom má pridružené aj mentálne postihnutie. Zároveň sa venuje aj diagnostike autizmu a poradenstvu pre rodičov a ZŠ v Súkromnom centre špeciálnopedagogického poradenstva a sama sa neustále vzdeláva.
„Špecifické potreby a náročnosť práce s touto skupinou detí ma veľmi zaujala a viedla k ďalším rôznym vzdelávaniam, ktoré som absolvovala, aby som lepšie pochopila myslenie, správanie a fungovanie ľudí s autizmom v našej spoločnosti,“ vysvetľuje. Pri práci so žiakmi s autizmom v škole využívajú metodiku štruktúrovaného učenia podporovanú programom TEACCH a rôzne formy alternatívnej komunikácie. „Pretože metodika štruktúrovaného učenia zohľadňuje širokú a rôznorodú škálu porúch autistického spektra, mentálnu úroveň, osobnostné a charakterové zvláštnosti každého žiaka, je veľmi vhodná pri vzdelávaní a vytváraní individuálnych vzdelávacích plánov pre našich žiakov,“ hovorí pedagogička. „Využívame aj rôzne terapie, ako napr. senzoricko-zmyslovú Snoozelen terapiu, bazálnu stimuláciu, terapiu hrou a canisterapiu.“
Podľa jej slov pre vzdelávanie žiakov s autizmom nie sú k dispozícii žiadne učebnice, preto si všetky materiály na vyučovací proces pripravuje pedagóg, ktorý zohľadní individuálne potreby každého jedného žiaka. Preto by určite privítali viac vzdelávacích materiálov, učebníc a pomôcok a zanietených pedagógov, ktorých je stále málo.
Vizuálne čítanie
Druhým prednášajúcim bol Ing. Dušan Baranec, ktorý hovoril o modernej aplikácii nielen pre ľudí s autizmom Visual Reading. Jej prvotnú verziu vytvoril pred jedenástimi rokmi pre svojho syna, s ktorým v tom čase riešil výučbu čítania a ktorá kvôli dysfázii zlyhávala.
„V tom čase nám psychologička doporučovala koncept známy ako "globálne čítanie" podporený hypotézou, že žiak si slovo "odfotí" ako celok a takto zapamätá,“ spomína. „Tento prístup som však nechcel použiť z dôvodu jeho kapacitných limitov – veď koľko slov si dieťa dokáže "odfotiť" a zapamätať?“
Jeho program slúži všeobecne deťom so špeciálno-pedagogickými výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sa vzdelávajú obvykle v špeciálnej škole alebo v domácom prostredí. Pedagógovia môžu vďaka tomu sledovať viacero cieľov: rozvoj sluchovej diferenciácie, výučba čítania písmen abecedy, výučba čítania slabík na rôznych úrovniach obtiažnosti, rozširovanie slovnej zásoby globálnym čítaním, pomoc pri pochopení stavby slabík a slov analyticko-syntetickou metódou, rozvoj pochopenia reči a jazyka či rozvoj čítania na elementárnej úrovni. „Program umožňuje kopírovanie obsahu akéhokoľvek šlabikára vrátane použitia videomodelingových videí,“ hovorí autor programu. „Obsahuje rôzne slovné druhy a v súčasnosti spolupracujeme so ŠZŠ Sečovce na digitálnom šlabikári.“
Ako dodáva, program môže používať každý, kto má tablet Android, počítač s Windows alebo počítač s MAC OS. Je dostupný v obchode Google Play, stačí do vyhľadávania napísať "Visual Reading". „Program je aktualizovaný spravidla raz mesačne a implementujeme do neho vzdelávacie postupy založené na dôkazoch z odboru aplikovanej behaviorálnej analýzy,“ uzatvára.
Budúcnosť je v inklúzii
Všetky tieto skúsenosti potvrdzujú, že ľudia s autistickou poruchou si pre svoje špecifiká vyžadujú zvláštne edukačné opatrenia, špecifické metódy, ktoré sú neprenosné v iných situáciách. „Špeciálnopedagogická prax tým dáva aj jasný signál, že sa touto problematikou treba viac zaoberať,“ konštatuje doc. Erik Žovinec. „Chýbajú na dôkazoch založené postupy, metodiky, materiály. Väčšina odborníkov sa doposiaľ špecializačne vzdeláva v Prahe a ďalej. Prax si žiada, aby sme sa tým zaoberali viac.“
Podľa neho význam spočíva najmä v diseminácii myšlienok a informácií o tom, ako vzdelávať takéto deti a žiakov: „Oslovili sme aj ostatné učiteľské a neučiteľské odbory, aby sa prišli pozrieť a dozvedeli viac. Týka sa to všetkých budúcich učiteľov a vychovávateľov. Budúcnosť našej spoločnosti je inkluzívna.“
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
Email pata projektu
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Názov projektu: Vizuálne čítanie pre osoby so zdravotným postihnutím
Dátum začatia projektu: 1. 11. 2018
Dátum ukončenia projektu: 31. 10. 2019
Kód projektu ITMS 2014+: 312041N128
Výzva: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím
Zameranie projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Výška dotácie: 69 894,13 €
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo