L3-banner-media

Divadelný festival v cudzích jazykoch

Milovníci divadla, jazykov a umenia vôbec sa 3. apríla stretli v Aule UKF. Počas troch dní 3. – 5. apríla sa tu koná jubilejný 20. ročník Divadelného festivalu v cudzích jazykoch, ktorý je určený žiakom základných, stredných škôl , gymnázií a jazykových škôl. Záštitu nad ním prevzali doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., dekanka Filozofickej fakulty UKF, Mgr. Marián Moravčík, vedúci oddelenia odborných a metodických činností Odboru školstva OÚ Nitra, a veľvyslankyňa Írska J. E. Hilda Ó Riain, ktorá na festival aj osobne zavítala vo štvrtok 4. apríla. Hosťom festivalu a členkou poroty je tiež jeho zakladateľka dr. Daniela Bačová, ktorá kedysi pracovala na Katedre anglistiky a amerikanistiky UKF a dnes žije a prednáša na univerzite vo Veľkej Británii.
Festival pred 20 rokmi začala organizovať Katedra anglisitiky a amerikanistiky FF UKF, pri 15. ročníku festivalu sa k nej pridali Katedra germanistiky a Katedra romanistiky FF. Tento rok sa témou festivalu stali Zázraky.
Zázrakom je aj sám festival
Moderátorka Kristína Bartoňová, študentka UKF, v Aule UKF privítala porotcov, hostí, účinkujúcich i divákov. Prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia FF UKF doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. v úvode poznamenal, že harmóniu človeka a života vôbec dotvára aj umenie. Je rád, že naša univerzita a Filozofická fakulta takýmto spôsobom podporuje umenie a zároveň vzdelávanie, pričom Divadelný festival v cudzích jazykoch je vzácnym príkladom spojenia umenia, vzdelávania a kreativity. Zároveň ho teší, že festival svojím renomé prekročil hranice Slovenska.
Divadelné predstavenia hodnotí odborná porota pod vedením jej predsedníčky doc. Jany Harťanskej, ktorá sa tiež prihovorila publiku. Vyzdvihla tému tohto ročníka festivalu – Zázraky. Sú každý deň všade okolo nás, len vekom strácame schopnosť ich vidieť, deti sú však k zázrakom vnímavé a vidia ich aj v nepatrných maličkostiach. Za zázrak označila aj samotný festival, ktorý sa napriek situácii v školstve tento rok dožil úctyhodných 20 rokov. Jemu, organizátorom i účinkujúcim zaželala všetko najlepšie.
Hrajú v štyroch jazykoch
Ako nám za organizátorov povedali Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF a doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. z Katedry germanistiky, 20. ročník festivalu ponúkne spolu 27 predstavení v podaní účastníkov z takmer celého Slovenska, na pódiu sa vystrieda skoro 500 detí.
„Predstavenia sú v angličtine, francúzštine, španielčine a ruštine, v predošlých ročníkoch sa prezentovali aj predstavenia v nemčine. Máme nielen účastníkov zo Slovenska, pretože už po štvrtýkrát prišla i jazyková škola z českého Hradca Králové a registrujeme tiež záujem škôl z Maďarska a Rakúska, ktoré možno privítame v ďalších ročníkoch festivalu,“ uviedla Mgr. Silvia Hvozdíková.
Predstavenia pripravujú pedagógovia základných, stredných a jazykových škôl so svojimi žiakmi, s ktorými intenzívne pracujú na krúžkoch mimo vyučovania. Pracujú na tému, ktorú už v septembri zadávajú organizátori festivalu. „Niekedy sú to predstavenia prevzaté, napríklad tento rok máme Pipi Dlhú pančuchu alebo Alicu v krajine zázrakov, ale mnohokrát sú to aj autorské predstavenia pedagógov a žiakov, ktorí spoločne vymyslia scenár, navrhnú kostýmy, kulisy, rekvizity, hudbu, piesne či choreografiu. Dokonca mávame aj autorské predstavenia, ktoré vytvoria sami žiaci,“ poznamenala doc. Eva Stranovská.
Cenu dostane každé predstavenie
Keďže ide o festivalovú prehliadku, nie súťaž, snažia sa organizátori túto formu zachovať. Pedagógovia si to veľmi vážia, pretože vedia potom deti ľahšie zaangažovať.
„V prípade, že by sme od nich očakávali excelentné herecké či jazykové výkony, učitelia by do predstavení automaticky vyberali tých najlepších aj najšikovnejších žiakov. A o to nejde, podstatné je to, aby celý rok motivovali deti k práci s cudzím jazykom, aby sa ho lepšie naučili,“ zdôraznila Mgr. Hvozdíková.
„Ale i napriek tomu, že nevyhlasujeme víťazov, každé predstavenie festivalu si odnesie nejakú cenu. Odborná porota určí, v čom bolo to-ktoré predstavenie výnimočné, teda získa napríklad cenu za réžiu, za scenár, za autorské spracovanie, herecký výkon a podobne.“
Prvý deň má Divadelný festival v cudzích jazykoch za sebou, vo štvrtok a v piatok čakajú divákov v Aule UKF ďalšie zaujímavé predstavenia.
ZŠ Benkova
Ako prvá sa na festivale predstavila Základná škola Benkova v Nitre s anglickou verziou predlohy Pipi Dlhá pančucha – s hudbou, tancami i pesničkami.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo