L3-banner-media

Prednáška Ericha Mistríka na Filozofickej fakulte

Európa, história, kultúrne dedičstvo, kultúra, identita – kľúčové témy prednášky s názvom Kto sme? (Od Homéra po multikulturalizmus), ktorá sa uskutočnila 27. marca 2019 na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre v rámci vedeckého cyklu prednášok Culturologos. Organizátorom podujatia bola katedra kulturológie. Pozvanie opäť prednášať na FF UKF prijal renomovaný estetik, filozof a vysokoškolský pedagóg prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. (Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave).
Culturologos ponúka príležitosť vypočuť si odborné prednášky a zároveň diskutovať na vybrané témy s renomovanými odborníkmi. Cieľom je prispievať k prehlbovaniu poznatkov a rozvíjaniu schopnosti kritického myslenia, ako aj konštruktívneho dialógu u poslucháčov nielen katedry, ale aj fakulty a univerzity.
Profesor Mistrík už v úvode prednášky upozornil, že na niektoré otázky neprináša zaručené odpovede, ale motivuje k ďalším, čo sa považuje za nesmierne dôležité v súvislosti s aktivitou a vytrvalosťou človeka klásť si otázky. Samotný názov prednášky napovedá, že poslucháči mali možnosť sledovať vývoj v dejinách od obdobia antiky až po súčasnosť optikou odborníka venujúceho sa aj problematike kultúrnej identity a multikulturalizmu, ako aj multikultúrnej výchovy.
Počas prednášky zaznelo niekoľko zaujímavých a provokatívnych myšlienok v súvislosti s nosnou otázkou „Aké otázky si Európa kládla a kladie pri hľadaní svojej identity?“ Táto otázka nadobúda v súčasnej kultúre mimoriadne dôležitú úlohu. Profesor Mistrík vo svojej prezentácii ponúkol originálne námety, ktoré podľa neho môžu pomôcť pri hľadaní odpovedí. Pozornosť venoval významným postavám dejín, vybraným koncepciám a historickým udalostiam: Homér, Sokrates, Seneca, Bonaventura a Tomáš, Urban II., Della Mirandola, Luther a Filip II., islam a kresťanstvo, Vestfálsky mier, Voltaire, Veľká francúzska revolúcia, kolonializmus a négritude, studená vojna, alternatívne kultúry a nezávislá kultúra, multikulturalizmus.
Potešujúce je konštatovanie, že téma prednášky v podaní Ericha Mistríka skutočne zaujala a potvrdila to aj vysoká účasť nielen študentov, ale aj pedagógov z FF a FSŠ. Prednášku si vypočuli študenti viacerých študijných programov: kulturológie, etiky, filozofie, etnológie, manažmentu kultúry a turizmu, ale aj stredoeurópskych areálových štúdií.
Publikum sa stalo súčasťou kvalitnej diskusie, ktorá sa niesla v príjemnej atmosfére aj vďaka E. Mistríkovi, ktorý svoj prejav založil na vecnosti, triezvosti pohľadu, pokoji ale aj pokore. Jednou z ciest ako zmeniť človeka zvnútra je priviesť ho do styku s múdrosťou, osvietiť jeho ducha a vplývať na jeho myslenie. Z otázok a podnetov do diskusie, ako aj ohlasov na prednášku vyplynulo, že profesorovi Mistríkovi sa podarilo inšpirovať k hľadaniu nových myšlienkových obzorov.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, osobitná vďaka patrí nášmu vzácnemu hosťovi a v neposlednom rade sa žiada poďakovať vedúcemu Katedry kulturológie FF doc. Mgr. Miroslavovi Ballayovi, PhD. za podporu podujatia. Za pomoc s propagáciou patrí vďaka aj internej doktorandke Mgr. A. Olejárovej. Vedeckými garantmi podujatia boli doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. a prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia v rámci Culturologosu!
Text: Mgr. Katarína Gabašová, PhD., FF – Katedra kulturológie
Foto: Mgr. Andrea Olejárová, FF – Katedra kulturológie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo