L3-banner-media

UKF na International University Week 2019

Vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. a študenti doktorandského štúdia Mgr. Silvia Morávková a Mgr. Jakub Pikna sa v období 1. – 5. apríla 2019 v rámci európskej siete univerzít sociálnej práce SocNet98 zúčastnili International University Week 2019 na Fachhochschule, University of Applied Sciences v St. Pölten (Rakúsko).
Na IUW 2019 participovali pedagógovia a študenti z univerzít z rôznych krajín, napr. Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Belgicko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, Francúzsko, ale aj z USA. Hlavná téma medzinárodného týždňa bola Na rozmanitosti záleží – výzvy a vplyv pluralizmu na sociálnu prácu. Program pozostával z mnohých prednášok a workshopov v jednotlivých sekciách na rôzne témy, ako napr. rozmanitosť a spoločnosť, rozmanitosť v psychiatrii, v ochrane detí pred zneužívaním a zanedbávaním, interkultúrnej kompetencie v sociálnej práci, gender a sexualita v sociálnej práci, vplyv rasizmu na koncept rozmanitosti, reflektovanie kultúrnej rozmanitosti. Obohacujúce boli najmä príklady dobrej praxe a zdieľanie skúseností zúčastnených krajín v oblasti sociálnej práce s utečencami, so zneužívanými a zanedbávanými deťmi, s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, detí a mladých so zdravotným znevýhodnením a ich inklúzia do spoločnosti. V rámci workshopov účastníci absolvovali mnohé aktivity a hry na zvyšovanie povedomia o vzrastajúcej rozmanitosti a tiež nácvik komunikačných zručností. Program tiež pozostával z návštevy a oboznámenia sa s fungovaním vybraných organizácií v blízkom meste Krems: „AIB – Aktivierende Individuelle Beschäftigung“– individuálne zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím, „Männerberatung“ – poradenstvo pre mužov, „Pulverturm“ – centrum pre mladých, „Soogut Markt“ – neziskový, trvalo udržateľný sociálny trh v oblasti obchodu, gastronómie a logistiky, „Suchtberatung“ – poradenstvo v oblasti závislostí.
V rámci IUW 2019 v St. Pöltene bolo tiež možné aktívne sa zúčastniť vysielania v univerzitnom rádiu – Campus Radio, spoznať históriu mesta St. Pölten, spoznať nových ľudí, ich zvyky a kultúru.
IUW 2019 v St. Pölten bol veľmi obohacujúci čas a zástupcovia UKF – Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ ako jedinej spolupracujúcej univerzity zo Slovenska v rámci SocNet98 si odnášajú mnohé nové skúsenosti, inšpirácie, príklady dobrej praxe a tiež nové priateľstvá a možnosti ďalšej spolupráce v oblasti vzdelávania, stáží a výskumu s rôznymi krajinami a univerzitami. Práve účasť na Medzinárodnom univerzitnom týždni môže byť pre študentov aj pedagógov prvým krokom k študijnému/prednáškovému pobytu alebo stáži v rámci programu Erasmus+.
Text a foto: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Mgr. Silvia Morávková, Mgr. Jakub Pikna, FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo