L3-banner-media

Naša univerzita je finančne stabilná

V aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v pondelok 8. apríla 2019 popoludní konalo zasadnutie Akademickej obce UKF. Prítomných zamestnancov i študentov školy privítal rektor univerzity prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a predsedníčka Akademického senátu (AS) UKF doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
Ako v úvode pripomenula, AS s počtom 27 členov začal pracovať od 1. decembra 2018, jeho funkčné obdobie sa skončí 30. novembra 2022, funkčné obdobie jeho študentskej časti potrvá do 30. novembra 2020. Predstavila tiež mená členov predsedníctva AS, ktorý mal od 1. decembra doteraz tri zasadnutia.
Študenti klesli, narástol počet denných doktorandov
Prítomným sa potom prihovoril rektor prof. Libor Vozár, ktorý zhodnotil súčasný stav univerzity vzhľadom na uplynulé obdobie a načrtol víziu dlhodobého zámeru napredovania UKF. Ten, ako zdôraznil, nie je akčným plánom vedenia univerzity, ale návodom, ako dlhodobo zlepšovať pozíciu našej školy v očiach študentov, verejnosti, ale aj na medzinárodnej pôde.
Vo faktoch a konkrétnych číslach porovnal stav UKF v roku 2009 s rokom 2019, teda zhodnotil desaťročný vývoj našej univerzity.
„Dnes má naša univerzita 895 zamestnancov, pred 10 rokmi ich bolo 962, čo je pokles o 7 percent. V tom je zahrnutý pokles učiteľov o 2 %, ostatných zamestnancov tiež o 2 %, výrazne sa však znížil počet výskumníkov – až o 90 %. Dôvod je pragmatický, pozícia výskumných pracovníkov sa zhoršila vďaka rôznym štátnym opatreniam a dnes je výhodnejšie mať na škole vedecko-pedagogických pracovníkov ako výskumných pracovníkov,“ uviedol rektor prof. Vozár.
„Situácia je rapídne iná v poklese študentov. Kým v roku 2009 sme mali 13 213 študentov vrátane doktorandov, v tomto akademickom roku je ich 7 143. Pokles je až 46 %, môže zaň najmä pokles externých študentov. Čo je ale zaujímavé, narástol nám počet denných doktorandov. Na jednej strane je to fajn, lebo denní doktorandi prinášajú peniaze, ale na druhej strane vyžadujú ďalšie finančné prostriedky z nášho rozpočtu.“
Rektor zdôraznil, že pokles študentov nie je len na našej univerzite, je to celoslovenský trend. Najviac ich počet klesá na súkromných vysokých školách. „To naše klesanie je máličko vyššie ako na iných vysokých školách. V roku 2009 mala naša univerzita 6,79 % podiel študentov na celkovom počte vysokoškolských študentov na Slovensku, tento rok je to 5,45 %.“
Na systémových zmenách vedenie pracuje
O potrebe financií na chod univerzity netreba ani hovoriť. Rektor Libor Vozár si pre porovnanie v podmienkach UKF vybral sumu 100-tisíc eur, čo je dnes zhruba cena bytu. Na našej univerzite však táto suma znamená napríklad ročný plat s odvodmi piatich odborných asistentov, ale aj 6-mesačnú spotrebu všetkých energií v budove na Triede Andreja Hlinku či dvojročnú spotrebu energií budov UKF na Kraskovej ulici. „Čo je teda drahé z hľadiska prevádzky školy? Áno, priestory sú drahé, ale ukazuje sa, že najdrahší sú ľudia,“ poznamenal rektor.
V ďalších slovách sa dotkol problematiky dotácií zo štátneho rozpočtu, kde pokles v porovnaní rokov 2018 a 2019 (základná dotácia medziročne klesla o 370-tisíc eur) istým spôsobom vykryli finančné prostriedky na valorizáciu platov.
Ako dôvody poklesu spomenul publikačnú činnosť, ktorá sa zarátava do metodiky financovania, pokles počtu študentov či účelové zmeny metodiky financovania MŠVVaŠ. Ako rizikové v rozpočte zhodnotil aj viazanie financií na systémové zmeny, na predloženie návrhov na systémové zmeny má UKF v rámci dotačnej zmluvy viazaných 619-tisíc eur. Na systémových návrhoch zmien vedenie univerzity pracuje.
„To, čo nás potešilo, boli dodatočné finančné zdroje vo výške 353-tisíc eur, ktoré prišli koncom roka. S dekanmi sme sa dohodli na ich prenose a použití v deficitných oblastiach. Potešila nás aj suma 1 814 000 eur, ktorú sme dostali na úpravu taríf a platov pedagogických, administratívnych a prevádzkových zamestnancov. Pre ilustráciu, mesačné januárové mzdy plus odvody na našej škole boli 1 370 000 eur. Takže to, čo sme dostali od ministerstva, je trochu viacej ako sú naše mesačné mzdy.“
Nové výdavky
Ako nové výdavky tohto roka, ktoré vlani neexistovali, rektor Libor Vozár spomenul financie na stravovacie karty zamestnancov UKF (dodatočný objem zhruba 280-tisíc eur) a príspevky na rekreácie pracovníkov univerzity (približne 183-tisíc eur), pričom tieto položky nie sú vykryté z dotácií. Na ich pokrytie sa použili spomínané dodatočné finančné zdroje na deficitné oblasti.
„V sumáre je z hľadiska finančného dôležité konštatovať, že tento rok je naša univerzita stabilná. Je otázne, ako to bude budúci rok vzhľadom na voľby a isté politické zmeny, ktoré môžu nastať. Vývoj v oblasti financovania je nevyspytateľný. Treba nahlas povedať, že rozpor medzi počtom študentov a počtom zamestnancov dnes rezonuje v každej politickej strane a všetci sa predbiehajú v tom, ako treba urobiť poriadok s počtom vysokých škôl na Slovensku. Politici za posledných desať rokov však zatiaľ nemali chuť premietnuť svoju rétoriku do konkrétnych krokov,“ skonštatoval Libor Vozár.
Ďalšie zdroje financií, úsporné opatrenia a investičné priority
Rektor poznamenal, že netuší, ako bude tento stav udržateľný do budúcnosti, ale myslí si, že je podstatné zamerať sa na dve veci – získavanie nových finančných zdrojov a realizáciu istých úsporných opatrení. V oblasti nových financií by sa mala škola orientovať na získavanie grantov, na zmiernenie poklesu študentov a poklesu pozície UKF v rámci Slovenska a zintenzívnenie publikačnej činnosti.
Úsporné opatrenia sa z hľadiska financií robia v personálnej oblasti, pričom sú najvýhodnejšie pre inštitúciu, ale najťažšie pre zamestnancov. „Doposiaľ sme úsporné opatrenia na úrovni univerzity realizovali v rámci reorganizácie Rektorátu UKF, zracionalizovali sme používanie služobných vozidiel, zreálnili sme ceny stravných lístkov, zredukovali sme počet prevádzkových zamestnancov z radov vrátnikov a ukončili sme prevádzku objektu v Spišskej Novej Vsi,“ doplnil rektor.
K ďalším opatreniam smerujúcim k zlepšeniu pozície univerzity zaradil tiež vytvorenie nového webového sídla univerzity (pripravuje sa aj anglická verzia), investovanie financií do propagácie ponuky štúdia UKF na Ukrajine či financie na zahraničné mobility v rámci programu Erasmus+. „Registrujeme vysoký záujem zo strany zamestnancov o tieto mobility, veľký problém je však v nízkom záujme zo strany študentov. To, že nevieme vyčerpať financie na študentské Erasmus pobyty, nie je len chyba študentov, spolu s dekanmi fakúlt hľadáme riešenie tohto problému,“ uviedol Libor Vozár.
Ďalej spomenul investičné priority UKF, medzi ktoré patrí Študentský domov Brezový háj. Pokiaľ nebude ukončená táto investícia, nebude škola rozbiehať žiadne iné stavebné činnosti. Je ambícia internát dokončiť v priebehu asi dvoch rokov, závisí to však do finančných možností. Univerzita získala finančné prostriedky aj na realizáciu chodníkov a úpravy komunikácií okolo Auly UKF, kde vzniká mnoho kolíznych situácií zo strany peších a vodičov áut.
Univerzitu netvoria budovy, ale ľudia
Rektor Libor Vozár v závere zasadnutia Akademickej obce UKF predniesol návrh dlhodobého zámeru UKF, ktorého cieľom bude zlepšenie pozície našej univerzity. Pre jeho naplnenie bude potrebné vysokoškolské vzdelávanie na našej škole skvalitniť a zatraktívniť s ohľadom na potreby študentov a ich uplatnenie v praxi, zreálniť ponuku študijných programov vzhľadom na aktuálny záujem študentov a realizovať výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť školy na medzinárodne akceptovateľnej úrovni. Dôležité bude podporovať výskumné aktivity zamerané na riešenie aktuálnych problémov hospodárskej a spoločenskej praxe.
Ďalšími podmienkami pre splnenie cieľa bude medzinárodne akceptovateľná publikačná činnosť, medzinárodné konferencie s indexovými výstupmi a orientácia na kritériá metodiky financovania VŠ, grantov a rankingov. Samozrejmosťou má byť účasť univerzity na rozvoji Nitrianskeho kraja prostredníctvom spolupráce so strategickými partnermi ako Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Fakultná nemocnica v Nitre, Biskupstvo Nitra či veľkí zamestnávatelia v regióne.
„Našu univerzitu netvoria budovy, ale ľudia – zamestnanci a študenti. Predpokladom zlepšenia našej pozície bude preto aj efektívne a udržateľné fungovanie UKF ako organizácie so zvyšujúcou sa efektivitou práce, znižujúcou sa byrokraciou a adekvátnym odmeňovaním zamestnancov podľa zásluh,“ pripomenul rektor Libor Vozár, ktorý v závere zasadnutia odpovedal na otázky z publika.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo