L3-banner-media

Návšteva z Univerzity v Gdaňsku

V termíne od 8. do 11. apríla 2019 navštívili nitrianske geografické pracovisko poľskí geografi z Katedry geografie a regionálneho rozvoja Univerzity Gdaňsk, ktorí prednášali v rámci ERASMUS+ mobility.
Našim študentom prednášal doc. Aleksander Kuczabski, ktorý okrem iného hodnotil vzťahy Poľska a Ruska, predstavil atribúty, ktoré tieto vzťahy formovali a poukázal aj na aktuálne vnímanie rusko-poľských vzťahov zo strany Poliakov i Rusov.
1 KGRR
Dr. Marcin Polom, ktorý sa zaoberá geografiou dopravy zaujal študentov predovšetkým aktuálnou problematikou ekologickej dopravy v Poľsku. Venoval sa témam, ako napr. lokalizácia dopravného strojárstva v Poľsku, upozornil na transformáciu tohto odvetvia, ktorého výsledkom bola atomizácia výrobných podnikov sprevádzaná výrazným vstupom zahraničných investícií. Poukázal aj na špecifiká v rozmiestnení elektrickej dopravy v Európe a Poľsku, podporu ekologickej dopravy zo strany EÚ, ako aj možné ohrozenia, ktoré sa týkajú predovšetkým krajín V4.
Cestovný ruch je oblasťou, ktorú prezentoval vo svojich vystúpeniach doc. Tomasz Michalski. Študentom predstavil vývoj cestovného ruchu a formy cestovného ruchu na príkladoch Poľska a ďalších krajín Európy. Upozornil aj na negatívne efekty, ktoré môže cestovný ruch vyvolať (napr. kriminalita, turistifikácia atď.).
2 KGRR
Z prednášok si študenti odniesli nové poznatky o Poľsku, špecifikách vývoja krajiny a geopolitickej pozícii v rámci Európy. V neposlednom rade boli prednášky pozitívnou prezentáciou možnosti mobility ERASMUS+ pre našich študentov.
Počas svojho pobytu kolegovia z Gdaňska navštívili turistické atraktivity Nitry, pričom vysoko vyzdvihli najmä kultúrno-historickú hodnotu diecéznej knižnice. Návšteva kolegov z Poľska bola prínosná aj pre pracovníkov Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV, nakoľko im umožnila absolvovať inšpiratívne prednášky, ako aj získať nové kontakty, ktoré majú potenciál pre ďalšiu medzinárodnú vedeckovýskumnú spoluprácu.
3 KGRR
Text: doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Fotografie: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo