L3-banner-media

Nitrianske štatistické dni na katedre matematiky

4. a 5. apríla 2019 sa na pôde Katedry matematiky (KM) Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FPV UKF) konalo pod záštitou dekana FPV UKF prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD. už desiate stretnutie slovenských matematikov a štatistikov s názvom Nitrianske štatistické dni. Konferenciu organizovala Slovenská štatistická a demografická spoločnosť spolu s Katedrou matematiky FPV UKF, s Pracoviskom Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v Nitre a tiež s Inštitútom zamestnanosti.
Po slávnostnom otvorení pokračovala konferencia panelovou diskusiou na tému Zamestnanosť a starnutie populácie, v rámci ktorého boli prezentované výsledky projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS. V rámci panelovej diskusie odznela pozvaná prednáška RNDr. Viliama Pálenika, PhD., h. doc. z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave s názvom Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky – riziká a príklad riešenia.
Na prednášku tematicky nadviazali ďalšie príspevky venujúce sa regionálnej štatistike a demografii. Program po prestávke pokračoval druhou panelovou diskusiou, o vyučovaní a štatistike. Panelová diskusia začala prednáškou doc. Ing. Ivety Stankovičovej, PhD. s názvom Nové trendy v univerzitnom vyučovaní štatistiky a pokračovala príspevkami, ktoré využívali aparát štatistiky vo výskume v teórii vyučovania matematiky.
Piatkový program sa už tradične konal na pracovisku Štatistického úradu SR v Nitre. Hneď v úvode Ing. Renáta Dušová, riaditeľka Pracoviska ŠÚ SR v Nitre, privítala hostí a program potom pokračoval workshopom. Celý workshop pripravili aj zabezpečovali pracovníci ŠÚ SR. Počas workshopu sa účastníci mohli okrem iného aj oboznámiť s dátami, ktoré sprostredkúva ŠÚ SR, databázami STATdat a DATAcube a tiež aj s prácou s uvedenými databázami. Na workshope sa zúčastnili nielen pracovníci, doktorandi a študenti Katedry matematiky FPV, ale aj pracovníci, doktorandi a študenti iných katedier UKF.
Organizátori konferencie by chceli touto cestou vysloviť poďakovanie vedeniu Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za podporu a pomoc pri organizovaní konferencie, zvlášť dekanovi FPV UKF prof. RNDr. Františkovi Petrovičovi, PhD., ktorý konferenciu osobne uviedol a tiež všetkým účastníkom konferencie za aktívnu účasť. Na záver by sme ešte chceli poďakovať všetkým pracovníkom a doktorandom KM, ktorí sa na príprave a úspešnom priebehu konferencie podieľali.
Text: Janka Medová, Anna Tirpáková, FPV – Katedra matematiky
Foto: Gábor Szűcs

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo