L3-banner-media

Na návšteve v spoločnosti Henkel Slovensko

10. apríla 2019 zorganizovala Katedra germanistiky FF pre študentov študijných programov nemčina v hospodárskej praxi a prekladateľstvo a tlmočníctvo jednodňovú odbornú exkurziu v nemeckej spoločnosti Henkel Slovensko v Bratislave. Zástupcovia spoločnosti Henkel si pre našich študentov pripravili zaujímavý a pestrý program, ktorý pozostával z úvodnej prednášky o histórii a súčasnosti spoločnosti, z prezentácie jednotlivých oddelení a ich úloh a možností zamestnania počas štúdia a po jeho úspešnom ukončení. V rámci interaktívnych úloh a zábavného kvízu si študenti mohli otestovať poznatky o spoločnosti Henkel, ktoré im boli sprostredkované v rámci prednášky a prezentácie jednotlivých oddelení.
Popoludňajší blok exkurzie bol venovaný písaniu profesijného životopisu a praktickým radám a tipom, ako sa čo najlepšie pripraviť na prijímací pohovor. I keď je vzhľadom na celosvetové pôsobenie spoločnosti Henkel jej firemným jazykom angličtina, spoločnosť vyhľadáva spolupracovníkov aj so znalosťou nemčiny a ďalších cudzích jazykov. Títo tu nájdu svoje uplatnenie pri komunikácii s nemecky hovoriacimi partnermi a zákazníkmi na rôznych pozíciách a v rôznych oddeleniach. Študenti sa o. i. zaujímali aj o to, aké sú odborné predpoklady pre to, aby sa mohli v spoločnosti Henkel zamestnať. Ako vyplynulo z odpovedí viacerých zamestnancov, dôležité sú v prvom rade kľúčové kompetencie ako znalosť cudzích jazykov, komunikatívnosť, pracovné návyky, zodpovednosť a ochota vzdelávať sa ďalej.
Text a foto: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., FF – Katedra germanistiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo