L3-banner-media

Víťazov ŠVOUČ 2019 ocenila dekanka FF

10. apríla 2019 sa na Filozofickej fakulte konala slávnosť, na ktorej dekanka Filozofickej fakulty doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. odovzdala diplomy víťazom tohtoročnej Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na výskumnú a umeleckú činnosť študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, na verejnú prezentáciu ich vlastnej tvorby zacielenú na kreatívne rozvíjanie ich schopností a zručností. Filozofická fakulta tak pokračuje v zavedenom systéme, ktorého cieľom je zapojiť študentov s výbornými študijnými výsledkami a s najlepším hodnotením v súťažiach ŠVOUČ do vedeckej práce na katedrách a pripraviť budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.
Dekanka fakulty vyzdvihla vo svojom príhovore kvalitu prezentovaných prác a kreatívne umelecké výkony a poďakovala všetkým koordinátorom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení jednotlivých sekcií, ako aj školiteľom za náležitú odbornú pomoc, ktorá prispela k zdarným prezentáciám svojich poslucháčov. Zároveň pri tejto príležitosti odovzdala aj ďakovné listy pedagógom s najvyšším počtom školených prác: Mgr. Monike Pamulovej Šavelovej, PhD. (katedra romanistiky), PhDr. Daši Nováčikovej, PhD. (katedra žurnalistiky), PaedDr. PhDr. Denise Selickej, PhD. (katedra sociológie), Mgr. Marcele Šarvajcovej, PhD. (katedra sociológie) a PhDr. Romanovi Zimovi, PhD. (katedra manažmentu kultúry a turizmu).
Do tohtoročnej súťaže, ktorá sa konala 13. marca 2019, sa prihlásilo 144 študentov. 126 súťažných prác bolo hodnotených oponentmi a obhajoby prác sa konali pred odbornými komisiami v 20 sekciách. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené v recenzovanom zborníku, zároveň budú nominované na prémiu Literárneho fondu.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia FF
Foto: Mgr. Peter Horváth, FF – Dekanát Filozofickej fakulty

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo