L3-banner-media

Úspešný 20. ročník Divadelného festivalu ZÁZRAKY

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, Katedra romanistiky Filozofickej fakulty UKF a Okresný úrad v Nitre, odbor školstva, zorganizovali v dňoch 3. – 5. apríla 2019 už 20. ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy, tentokrát s podtitulom “Zázraky – Miracles – Wunder – Maravilla – Miracoli – Чудесa – Merveilles”. Posledné ročníky festivalu sa niesli v duchu predstavení vo viacerých cudzích jazykoch – anglickom, nemeckom, španielskom, francúzskom či ruskom. Aj v tomto, jubilejnom 20. ročníku festivalu, bolo naším cieľom pokračovať v cudzojazyčnej tradícii, a zároveň prilákať na festival priaznivcov divadla.
Divadelný festival sa konal pod záštitou dekanky Filozofickej fakulty UKF doc. PhDr. Jarmily Jurovej, PhD. a írskej veľvyslankyne Hildy Ó Riain. Slávnostne ho otvorili a zároveň povzbudili žiakov a študentov škôl írska veľvyslankyňa Hilda Ó Riain, prodekani FF UKF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. a predsedníčky poroty doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. a PhDr. Daniela Bačová, PhD. Vo svojich príhovoroch vyzdvihli číslicu dvadsať, ktorá symbolizuje zrelosť, resp. zrelú spoluprácu akademického prostredia s prostredím základných, stredných a jazykových škôl ako aj samotnú tému divadelného festivalu Zázraky.
divadelný festival zázraky 2019
Humanistic Foreign Language Teaching and Learning II
Pri príležitosti jubilejného 20. ročníka divadelného festivalu sa 2. apríla 2019 uskutočnila konferencia Humanistic Foreign Language Teaching and Learning II, ktorú slávnostne otvorila prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc. Hlavnou prednáškou o motivácii učiteľov cudzích jazykov k príprave žiakov v cudzom jazyku vystúpila aj zakladateľka divadelného festivalu PhDr. Daniela Bačová, PhD., ktorá v súčasnosti prednáša na University of Bolton vo Veľkej Británii. Ďalšie vystúpenia povzbudili publikum k odbornej debate o výskumoch v oblasti štruktúry motivácie žiakov v procese vyučovania cudzieho jazyka, facilitácie žiaka k výberu cudzojazyčných stratégií, záujmu študentov o čítanie v anglickom jazyku, metodiky učiteľa pri práci s literárnou predlohou, ranej skúsenosti s cudzím jazykom, profesionálnej kompetencie učiteľa a kreatívneho využitia videa vo vyučovaní cudzieho jazyka. Posledný blok konferencie uzatvorila lektorka Katedry germanistiky FF Mag. Phil. Elisabeth Vergiener (Rakúsko), ktorá viedla interaktívny workshop pre učiteľov základných a stredných škôl (Zážitok a tajomstvo učenia sa) s množstvom ukážok aktívnej práce so žiakmi vo vyučovaní cudzieho jazyka.
ZÁZRAK bol témou festivalu študentského autorského divadla – tentoraz 26 súborov zo Slovenska i Českej republiky, viac ako 500 detí a študentov škôl z ďalekého (Hradec Králové, Senica, Malacky, Komárno, Dunajská Streda a i.) i blízkeho okolia (Nové Zámky, Levice, Hurbanovo, Štúrovo, Vráble, Komjatice, Senec, Nitra a i.). Počas troch dní odhaľovali nadšení učitelia a ich rovnako zapálení žiaci vo veku 5 až 18 rokov jedinečný pohľad na tému Zázraky, predviedli mnohoraké interpretácie významu tohto slova, ktoré v sebe ukrýva pozitívnu silu, optimizmus, hĺbku i vieru. Boli to tri dni gejzíru radosti, tvorivosti, originality, nadšenia i zamyslenia nad tým, čo mládež dnes znepokojuje. A veruže, bolo čo obdivovať a z čoho sa tešiť: nielen z úrovne ovládania cudzieho jazyka, ale aj z mnohých výborných kolektívnych či individuálnych hereckých výkonov. To všetko častokrát sprevádzané nápaditými tanečnými choreografiami, kulisami, hudbou, spevom či hrou na hudobný nástroj. Každé z predstavení tvorilo čiastočne alebo úplne autorské divadlo. Inšpirovali sa myšlienkami ako Zázraky života, Zázračno v rozprávkach, Zázraky sa dejú..., Alica v krajine zázrakov, Ako nám zázraky môžu zmeniť život?, Každý deň ako zázrak, Čo je to zázrak? Veríš na zázraky?
Diváci počas festivalu mali možnosť sledovať spracovanie klasických rozprávkových príbehov (Pipi Longstocking ZŠ Benkova Nitra, Happy Prince, Selfish Giant Súkromná spojená škola Štúrovo, El Principito Súkromná spojená škola Štúrovo), vlastné tvorivé interpretácie literárnych predlôh (The miracle history of the Trojan war z Gymnázia Malacky). Mnohých divákov i členov poroty určite zaujali aj divadelné prerozprávania autentických príbehov súčasných vzťahov ľudí (Dorothy in Wonderland, Cirkevná ZŠ Jána Krstiteľa, Partizánske).
divadelný festival zázraky 2019 2
Porota z radov vysokoškolských pedagógov z katedier cudzích jazykov na Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte UKF – Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, Katedra romanistiky, Katedra rusistiky, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, doplnená o kolegov z Anglicka, Talianska, Rakúska, USA a o učiteľov základných a jazykových škôl, na každom vystúpení ocenila to najlepšie a odmenila spoločné úsilie učiteľov i žiakov tvoriť a prinášať inovatívne spôsoby vyučovania do prostredia škôl.
Divadelný festival sa teší dlhoročnej podpore a vysokej účasti ako hercov, tak aj divákov. Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať kolegom a kolegyniam, ktorí svojou profesionalitou a prístupom prispeli k vytvoreniu podnetnej a príjemnej atmosféry pre všetkých zúčastnených. Na príprave a realizácii podujatia sa výraznou mierou podieľali aj doktorandi z katedier cudzích jazykov na Filozofickej fakulte UKF a študenti z katedry anglistiky a amerikanistiky pod vedením Mgr. Silvie Hvozdíkovej, PhD. a doc. PhDr. Márie Hrickovej. Študenti moderovali celé podujatie, pomáhali pri registrácii, vytvorili poster festivalu, pripravili úvodné predstavenie. V stredu a vo štvrtok si vystúpenie pripravila študentka KAaA Rita Molnárová a v piatok hudobná skupina Divadielko na osmičke (študenti KAaA). V neposlednom rade k realizácii festivalu prispel technickou podporou študent Radoslav Marek, bez ktorého by nebolo možné nerušene sledovať všetky divadelné predstavenia. Ku komplexnému zážitku účinkujúcich každoročne prispievajú i záznamy z podujatia, ktoré pripravuje Mediálne centrum FF UKF pod vedením Mgr. Martina Kabíčka. Festival bol v tomto jubilejnom roku podporený projektom APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku.
Za dvadsať rokov divadelný festival prešiel výraznú cestu zdokonaľovania. Je dôkazom, že obavy z používania techník tvorivej dramatiky či divadla v cudzojazyčnej výučbe sú neopodstatnené. Naopak môžu byť vysoko motivujúce a účinne napomáhajú osvojovaniu si cudzieho jazyka hravou a komunikatívnou formou.
Text: Silvia Hvozdíková, Mária Hricková, Eva Stranovská, Ivana Horváthová – organizátorky podujatia, Jana Harťanská, FF – Katedra anglistiky a amerikanistky, predsedníčka poroty
Foto: Peter Horváth, FF – Dekanát, Eva Stranovská, FF – Katedra germanistiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo