L3-banner-media

Prednáška profesora z University of Ottawa

V rámci projektu Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre (projekt č. 001UKF-2/2016) v termíne 8. – 12. apríla 2019 navštívil našu univerzitu prof. Gary Slater, ktorý pôsobí ako University Research Chair in Biological Physics na prestížnej University of Ottawa. Profesor Gary Slater prijal pozvanie na UKF počas vedeckovýskumného pobytu prorektorky pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD. na University of Ottawa v auguste 2018.
Profesor Gary Slater mal prednášku pre doktorandov UKF na tému Canada: University Research and Graduate Education in a Globalized World a prednášku pre doktorandov a vedecko-pedagogických zamestnancov Katedry fyziky FPV na tému How do we read DNA?! The impact of physics in the quantitative biosciences.
Prof. Gary Slater si prezrel Laboratórium molekulárnej biológie (LMB), ktoré predstavuje špecializované pracovisko Katedry botaniky a genetiky FPV UKF pre výskum biologických procesov na úrovni DNA, RNA, proteínov, buniek a tkanív a navštívil aj Termofyzikálne laboratórium FPV, ktoré je zamerané predovšetkým na štúdium procesov prebiehajúcich pri tepelnom spracovaní rôznych keramických materiálov.
Prednášku pre doktorandov UKF organizačne zabezpečil Rektorát UKF – Oddelenie pre medzinárodné vzťahy v spolupráci s Dekanátmi Filozofickej fakulty, Fakulty prírodných vied a Pedagogickej fakulty UKF.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo