L3-banner-media

Prednáška o meste Berisso v Argentíne

17. apríla 2019 sa v Sieni Konštantína Filozofa uskutočnila prednáška Dr. Juana Carlosa Ambaleka s názvom Berisso – Capital of the Immigrants. Záštitu nad podujatím prevzali dekan Fakulty prírodných vied prof. RNDr. Františkek Petrovič, PhD., dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD. a riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sorena Kierkegaarda v Nitre prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. Prednášku zahájila a všetkých zúčastnených privítala prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
Prednáška bola zaujímavá z pohľadu histórie Slovákov v Argentíne a priblížení ich osudov. Mnohí z nich začínali v neľahkých podmienkach, no napriek tomu sa dokázali v novom prostredí presadiť.
Poďakovanie patrí nielen prednášajúcemu, ale aj študentom, ktorí sa zúčastnili na prednáške v neskorších odpoludňajších hodinách. Prednáška bola uskutočnená aj vďaka pánovi veľvyslancovi v Argentíne J. E. Branislavovi Hitkovi a pani Fabiane Datko (Univerzita La Plata) a je súčasťou spolupráce medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a univerzitami v Argentíne.
Na záver prednášky Dr. Ambálek venoval našej univerzite knižný dar a zástavu mesta Berisso. Odborný preklad bol zabezpečený pracovníkom Katedry romanistiky FF doc. Martinom Štúrom, PhD.
Text: prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc., FF – Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo