L3-banner-media

Rozvíjanie spolupráce s Gruzínskom

Tento rok sa vytvárajú základy spolupráce s vysokoškolskými inštitúciami v Gruzínsku. Na základe komunikácie prorektorky pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martiny Pavlíkovej PhD. s rektorátmi vyselektovaných univerzít v Tbilisi najprv zavítal na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej republike prof. Revaz Gachechiladze spolu s prvou tajomníčkou ambasády pani Nino Gachechiladze a následne prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. počas svojej návštevy Gruzínska v zastúpení rektora UKF, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., signoval bilaterálne zmluvy so 4 univerzitami (Ilia State University, International Black Sea University, Grigol Robakidze University Tbilisi a Georgian American University).
gruz
Aktuálne, počas prednáškového pobytu pracovníkov Katedry techniky a informačných technológií PF UKF na Georgian Technical University, bola gruzínskou stranou signovaná aj bilaterálna zmluva o spolupráci medzi touto inštitúciou a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Súčasťou prednáškového pobytu prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc. a Mgr. Petra Kunu, PhD. na Georgian Technical University bola aj diseminácia informácií o možnostiach uchádzania sa o získanie študijných pobytov na UKF. Gruzínski študenti, najmä doktorandi, prejavili o tieto pobyty značný záujem a je možné, že v nasledujúcom akademickom roku budú na Katedre techniky a informačných technológií PF a Katedre informatiky FPV už aj realizované študijné pobyty niektorých zo záujemcov.
gruz3
Stretnutie účastníkov pobytu prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc. a Mgr. Petra Kunu, PhD. s prorektorom GTU pre medzinárodné vzťahy Prof. Otarom Zumburidze za účasti riaditeľky Centra e-lerningu Prof. Dr. Tamar Lominadze.
Text a foto: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., PF – Katedra techniky a informačných technológií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo