L3-banner-media

Ako sa vysporiadať so stratou biologickej rodiny

V rámci Nitrianskych univerzitných dní sa študenti Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ zúčastnili 29. apríla 2019 prednášky na tému Sanácia vzťahov a rodín detí umiestnených v detských domovoch, ktorú viedol odborný pracovník mimovládnej organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov (SPDDD) Úsmev ako dar, PhDr. Marek Vadrna. Venoval sa oblasti vysporiadania sa detí so stratou, ktorou je vyňatie z biologickej rodiny a umiestnenie do detského domova.
PhDr. Marek Vadrna priblížil študentom proces, ktorým deti vyrastajúce bez rodičov spravidla prechádzajú – túžia po rodičoch a na druhej strane sa na rodičov hnevajú za ich zlyhanie. Uviedol, že rokmi odlúčenia sa ambivalentné pocity voči rodičom zintenzívňujú a je potrebné deťom pomôcť pri obnove vzťahu s rodičmi, v ktorej kľúčovú úlohu zohráva odpustenie. Na konkrétnych príkladoch z praxe priblížil študentom príbehy ľudí, ktorí boli schopní rodičom odpustiť ich previnenie. Odpustenie predstavil ako dlhodobý proces, ktorý v ľuďoch vyrastajúcich v detských domovoch prebieha a ktorí prechádzajú rôznymi fázami smútenia, resp. spracovania straty. Zdôraznil význam sociálnej práce s rodinami detí z detských domovov, ktorú výrazne podporuje zákon č.61/2018 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, na základe ktorého sa detské domovy od 1. januára 2019 transformovali na centrá pre deti a rodiny.
Zaujímavou prednáškou a interaktívnou diskusiou oslovil študentov, ktorí ocenili jeho skúsenosti v práci s ľuďmi vyrastajúcimi v detských domovoch a ponúkol im nový pohľad na prežívanie detí v detských domovoch a na náročný proces obnovy ich vzťahu k rodičom.
sanácia vzťahov FSVaZ
Text a foto: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo