L3-banner-media

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na UKF

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa, konkrétne na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, sa v utorok 30. apríla stretli na svojom zasadnutí členovia Správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku (AVSP). Boli to zástupcovia siedmich vysokých škôl, ktoré vzdelávajú budúcich sociálnych pracovníkov. Na katedre ich privítal doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF.
Asociácia úzko spolupracuje s našou univerzitou a zároveň je odborným gestorom Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbore sociálna práca. Jej celoštátne kolo sa na spomínanej katedre UKF konalo tiež 30. apríla, pričom v odbornej porote boli prítomní aj členovia Správnej rady Asociácie. Zároveň boli členmi odbornej komisie pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia aj ďalší členovia AVSP, príp. členovia Stálej komisie ŠVOČ pri AVSP, ktorá v rámci Asociácie funguje už niekoľko rokov. Táto komisia dbá na kvalitu súťaže ŠVOČ ako po organizačnej, tak i po odbornej stránke.
Každý rok sa súťaž ŠVOČ organizuje u iného vzdelávateľa v sociálnej práci, funguje tzv. „rotačný model“, a v tomto akademickom roku sa jej 16. ročník organizoval na UKF. Práve UKF bola jedným z prvých vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorá po nultom ročníku súťaže (na FZaSP TU v Trnave) organizovala v roku 2004 jej 1. ročník. ŠVOČ má svoju tradíciu a vysokú kvalitu, zúčastňujú sa jej najlepší študenti a študentky sociálnej práce, ktorí zvíťazili, resp. sa vysoko umiestnili už v rámci fakultných kôl na domovských univerzitách.
asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci
Vytvorili nový opis študijného odboru sociálna práca
Na zasadnutí Správnej rady AVSP na UKF okrem iného zhodnotili členskú základňu a doterajšie zrealizované aktivity AVSP od začiatku tohto roka do apríla, načrtli ďalšie plány rozvoja Asociácie a obsah najbližšieho Valného zhromaždenia AVSP, ktoré bude na PF UMB v Banskej Bystrici na jeseň 2019.
Podľa slov predsedu AVSP doc. PhDr. Ladislava Vasku, PhD. je AVSP dobrovoľným združením občanov SR, jej členmi sú fyzické aj právnické osoby – teda vzdelávatelia ako jednotlivci, ale aj univerzity či vysoké školy vzdelávajúce v odbore sociálna práca.
„Momentálne združujeme deväť vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska – katedry, fakulty, univerzity aj inštitúty, ktoré vzdelávajú budúcich sociálnych pracovníkov. V prípade UKF je členom našej Asociácie už od jej vzniku v roku 2001 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, konkrétne Katedra sociálnej práce a sociálnych vied,“ povedal doc. Ladislav Vaska.
Cieľom Asociácie je podľa jej predsedu prispievať k rozširovaniu teoretických vedomostí a praktických spôsobilostí vo sfére sociálnej práce, k zdokonaľovaniu a dopĺňaniu vedomostí a zručností potrebných pre výkon sociálnej práce, zároveň AVSP podporuje sústavné vzdelávanie, vytvára podmienky pre spoluprácu členov Asociácie, má na starosti komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej a verejnej správy, tvorbu a inováciu vzdelávacích štandardov v oblasti sociálnej práce aj tvorbu a vydávanie učebných a metodických materiálov v predmetnej oblasti.
Taktiež organizuje a koordinuje odborné akcie s problematikou vzdelávania v sociálnej práci, podporuje poradenskú a metodickú činnosť, vedu i výskum v tejto sfére, spolupracuje so subjektmi v oblasti sociálnej práce doma i v zahraničí a podieľa sa na tvorbe a príprave legislatívnych dokumentov.
„Naša Asociácia rozvíja odbor sociálnej práce ako celok. Keďže na Slovensku vzniká nová akreditačná agentúra pre akreditáciu všetkých odborov sústavy – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, naša Asociácia v priebehu minulého roka intenzívne pracovala na vytvorení nového opisu študijného odboru sociálna práca. Následne po zverejnení podmienok MŠVVaŠ SR vytvorilo pracovnú skupinu, ktorá ministerstvu navrhla prijať „korpus“ študijného odboru vytvorený práve Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci,“ pokračuje doc. Vaska.
„Na základe novej sústavy študijných odborov sa študijný odbor 3.1.16 sociálne služby a poradenstvo stáva súčasťou jedného odboru sociálna práca (pod číslom 30), čo si žiada diskutovať a hľadať spoločné riešenia pre pozitívnu budúcnosť odboru. Aj z tohto dôvodu diskutujeme so všetkými vzdelávateľmi v odbore sociálne služby a poradenstvo, čo je tiež prípad či už Ústavu romologických štúdií FSVaZ UKF alebo aj Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.“
asociácia vzdelávateľov v soc. práci
Sociálna práca v kocke
V nedávnej minulosti Asociácia pripravovala minimálne štandardy odbornej praxe pre daný odbor, na ktorých vypracovaní sa podieľali všetci vzdelávatelia v sociálnej práci na Slovensku. „Podarilo sa nám dosiahnuť to, aby sa odborná prax financovala zo štátneho rozpočtu, čiže sociálna práca sa objavuje ako študijný odbor so svojou financovanou odbornou praxou v rámci metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným VŠ, čo predtým neexistovalo,“ podotkol doc. Vaska.
Doplnil, že tým, že členovia AVSP sa stretávajú a komunikujú, zároveň takto spoločne bojujú proti legislatívnym či iným nedostatkom vo vzdelávaní v oblasti sociálnej práce. AVSP napr. participovala na príprave Zákona o sociálnej práci, jej zástupcovia boli pri tvorbe zákona dôležitým partnerom pre MPSVaR SR.
AVSP úzko spolupracuje s rovnako zameranou asociáciou v Českej republike. Zároveň je AVSP partnerom pre významný indexovaný odborný časopis Sociální práce/Sociálna práca a aktívne spolupracuje pri jeho vydávaní. Zástupcovia členov AVSP sú členmi redakčnej rady, editormi alebo spolueditormi jednotlivých čísel časopisu.
Pred dvoma rokmi slovenskí vzdelávatelia v sociálnej práci vydali spoločné veľké dielo s názvom Vademecum sociálnej práce. Na tejto vedeckej publikácii pracovali desiatky profesorov, docentov i odborných asistentov zo všetkých katedier a fakúlt združených v AVSP.
„Je to taká sociálna práca v kocke, unikátne a komplexné dielo, ktoré odporúčame nielen samotným vzdelávateľom a vedeckej komunite, ale aj študentom. Dozvedia sa z neho všetko podstatné, zároveň aj literárne pramene, z ktorých môžu potom čerpať pri tvorbe svojich záverečných prác. Publikácia však poslúži aj všetkým čitateľom, ktorí chcú sociálnej práci porozumieť a vnímať ju ako atraktívnu vedu,“ dodal doc. Ladislav Vaska.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove