L3-banner-media

Katedrové kolo študentskej vedecko-odbornej činnosti

13. mája 2019 sa na Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF konal druhý ročník katedrového kola študentskej vedecko-odbornej činnosti, ktoré malo popri prezentácii prihlásených prác aj netradičný sprievodný program. Študenti a zamestnanci katedry v tajnom hlasovaní vybrali z 3 návrhov logo, ktoré bude katedru od tohto dňa reprezentovať na webovom sídle katedry, na facebookovej stránke katedry, ako aj pri rôznych verejných a neverejných podujatiach. Autorom 3 návrhov loga, teda aj toho víťazného (uvedené nižšie), je náš kolega PaedDr. Robert Tomšik, PhD.
nové logo katedry pedagogickej a školskej psychológie
Samotného priebehu ŠVOČ sa na úrovni súťažných prác zúčastnilo 7 študentov, traja v kategórii „Magister“ a štyria v kategórii „Bakalár“. Prezentácie prác boli veľmi kvalitné a diskusia k nim prínosná tak pre samotných súťažiacich, ako aj ďalších hostí – študentov PF UKF. Prezentácie hodnotila v jednotlivých kritériách tak odborná porota, ktorej predsedom bol doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD., ako aj prítomní študenti. Po dôkladnom sčítaní bodov sa víťazom odbornej poroty v kategórii Magister stala práca Bc. Kataríny Banárovej s názvom Príčiny produkcie rizikového správania v dospievaní a v kategórii „Bakalár“ práca Daniela Lengharta s názvom Osobitosti psychiky mužov s homosexuálnou orientáciou. Víťazke a víťazovi blahoželáme dvojnásobne, pretože v plnej zhode s hodnotením odbornej poroty aj študenti ohodnotili ich práce ako najlepšie a najpútavejšie.
voč psych
Text: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., vedúca Katedry pedagogickej a školskej psychológie PF
Foto: Mgr. Branislav Ziman, PF – Dekanát

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo