L3-banner-media

Vedecká rada UKF v Nitre zasadala

16. mája 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre s nasledovným programom:
1. Vymenúvacie konania za profesora:
 • doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., v odbore 1.1.4 pedagogika,
 • doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., v odbore 1.1.4 pedagogika,
 • doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry,
 • doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., v odbore 2.1.25 archeológia,
 • doc. RNDr. František Strejček, PhD., v odbore 4.2.1 biológia,
2. Správa o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na UKF v Nitre za rok 2018,
3. Dlhodobý zámer UKF v Nitre na roky 2019 – 2025,
4. Kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 9.1.8 teória vyučovania matematiky na FPV UKF v Nitre,
5. Rozličné.
Zasadnutie otvoril a viedol rektor a predseda Vedeckej rady prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Vedecká rada schválila návrhy na vymenovanie za profesora a poverila predsedu VR UKF predložiť uvedené návrhy ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR:
 • doc. PaedDr. Jany Duchovičovej, PhD., v odbore 1.1.4 pedagogika,
 • doc. PaedDr. Ctibora Határa, PhD., v odbore 1.1.4 pedagogika,
 • doc. Mgr. Štefana Beňuša, PhD., v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry,
 • doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD., v odbore 2.1.25 archeológia,
 • doc. RNDr. Františka Strejčeka, PhD., v odbore 4.2.1 biológia.
Vedecká rada schválila Kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 9.1.8 teória vyučovania matematiky na FPV UKF v Nitre.
Vedecká rada prerokovala:
 • Správu o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na UKF v Nitre za rok 2018,
 • Dlhodobý zámer UKF v Nitre na roky 2019 – 2025.
V bode Rozličné predseda Vedeckej rady prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., pripomenul členom Vedeckej rady termín najbližšieho zasadnutia VR UKF v roku 2019:
 • 28. november 2019
Text: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť
Fotogaléria: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo