L3-banner-media

Téma kyberšikany na International Meeting Week

Minulý rok Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF organizovala International Meeting Week na tému „Syndróm CAN – syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa v európskom kontexte“. 6. až 10. mája 2019 sa konal ďalší ročník International Meeting Week, tentokrát v poľskom Radome. Hlavnou témou medzinárodného týždňa bola Kyberšikana. Na medzinárodnom týždni nechýbali ani vyučujúci a študenti z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., a študenti prvého ročníka Bc. štúdia, Lucia Rendeková a Vladimír Rakič. Aj tento ročník boli súčasťou medzinárodného týždňa študenti a vyučujúci z ďalších zahraničných univerzít – University College Leuven Limburg (ďalej UCLL), Odisee University College v Bruseli z Belgicka, Hogeschool InHolland z Holandska, University of Zagreb z Chorvátska a hosťujúcej univerzity Kazimierz Pulaski University of Technology v Radome.
IMW 2019
Program tohtoročného medzinárodného týždňa bol zaujímavý a inšpiratívny. Prvý deň bol vymedzený na spoznávanie a predstavenie jednotlivých univerzít a krajín, z ktorých študenti pochádzali. Profesorka Irma Kovčo Vukadin z Chorvátska bližšie predstavila celotýždennú tému „Cyberbullying: global and regional perspectives“. Študenti sa rozdelili do tzv. medzinárodných skupín, v rámci ktorých pracovali spoločne celý týždeň. Jednou z úloh bolo porovnanie definícií, legislatívy, metodológie, sociálnych služieb a výskumov v oblasti problematiky kyberšikany. Nasledujúci deň otvoril Raf Sondervorst z Belgicka workshopom s názvom „Pyramída prevencie“, pričom bližšie opísal aplikáciu a implementáciu praktických aspektov pyramídy prevencie v oblasti šikanovania. Študenti mali následne v rámci medzinárodných skupín aplikovať pyramídu prevencie na oblasť kyberšikany.
Súčasťou medzinárodného týždňa bola aj prednáška na tému „Prevencia na školách“, ktorú prezentovala Katarzyna Ziębakowska-Cecot z Poľska a prednáška ombudsmana Włodzimierza Wolskiho na tému „Ako pomôcť obeti?“. Belgickí študenti z Odisee a UCLL pripravili pre študentov workshop s názvom „How to give a workshop“, ktorý bol akýmsi návodom, inšpiráciou, ako správne pripraviť workshop. Výstupom medzinárodného týždňa bola príprava workshopov jednotlivými medzinárodnými skupinami a ich následná prezentácia ostatným zúčastneným.
IMW 19
Študenti a vyučujúci v medzinárodných tímoch navštívili aj praxové zariadenia – mužskú väznicu, neziskovú organizáciu Arka a základnú školu, kde boli oboznámení s fungovaním týchto inštitúcií a mali tiež možnosť zúčastniť sa workshopov, ktoré boli pre nich pripravené.
Medzinárodný týždeň prináša okrem možnosti spoznať študentov a vyučujúcich z iných krajín aj cennú výmenu skúseností a informácií nielen v oblasti sociálnej práce, ale aj sociálnej pedagogiky. Budúci rok bude organizovať medzinárodný týždeň Hogeschool InHolland v holandskom Haarleme. Veríme, že aj nasledujúci ročník bude rovnako zaujímavý a obohacujúci.
Text a foto: doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. a prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo