L3-banner-media

Spolupráca s Gruzínskom v oblasti environmentalistiky a geografie

22. – 27. apríla 2019 navštívili Fakultu prírodných vied UKF v Nitre prof. Dr. Joseph Salukvadze a Msc. Salome Kobaize z Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzínsko. Prof. Salukvadze je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti humánnej geografie a plánovania, Msc. Kobaize je doktorandkou s praxou v oblasti ochrany prírody a krajiny v Gruzínsku.
spolupráca s Gruzínskom
Spolupráca a medzinárodný projekt medzi univerzitami bol iniciovaný pri stretnutí doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD., s Pavlom Vízdalom vedúcim zastupiteľského úradu v Gruzínsku. Návšteva sa uskutočnila v rámci medzinárodnej rozvojovej spolupráce SR, jej hlavným cieľom bolo zdieľanie skúseností a expertízy v oblasti ekológie, environmentalistiky a regionálneho rozvoja medzi Slovenskom a Gruzínskom. Počas pobytu navštívili hostia dve pracoviská Fakulty prírodných vied a zúčastnili sa na 18. medzinárodnom sympóziu o problémoch v krajinnoekologickom výskume „Landscape diversity and biodiversity“ v Smoleniciach.
spolupráca Gruz
Hostiteľským miestom bola Katedra ekológie a environmentalistiky FPV, na vzájomných stretnutiach a konzultáciách sa členovia katedry (prof. Petrovič, doc. Mederly, Msc. Vaňo), zástupca Ústavu krajinnej ekológie SAV (dr. Halada) a hostia venovali spoločným výskumným témam, ktoré zahŕňajú najmä oblasť transformácie post-komunistickej spoločnosti a vplyvu tohto procesu na krajinu, životné prostredie a spoločnosť.
Nakoľko hostia sú profesijne geografmi, uskutočnila sa aj návšteva Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV, kde ich prijal vedúci katedry prof. Boltižiar a v rámci rozhovorov rozvíjali okrem iného aj možnosti budúcej užšej spolupráce. Prof. Salukvadze aktívne vystúpil aj na medzinárodnom sympóziu, kde viedol jednu pracovnú sekciu a predniesol prednášku na tému Transformácia mestskej krajiny: Trh versus plánovanie v meste Tbilisi.
Gruz
Delegáciu z Gruzínska prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., spolu s dekanom FPV prof. Františkom Petrovičom, PhD., a autorom projektu doc. RNDr. Petrom Mederlym, PhD.
Veríme, že návšteva bola prvým krokom k rozvoju vzájomnej spolupráce našej univerzity s Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – pozitívom je, že bola podpísaná nielen bilaterálna zmluva medzi univerzitami, ale aj vzájomná dohoda v rámci ERASMUS+ programu.
Naše poďakovanie za spoluprácu a pomoc patrí pánovi Petrovi Vízdalovi vedúcemu zastupiteľského úradu v Gruzínsku.
KGRR navsteva Gruzinsko
Text: Peter Mederly, FPV – Katedra ekológie a environmentalistiky, Martin Boltižiar, FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo