L3-banner-media

UKF v Nitre úspešná v desiatke inštitúcií zo Slovenska v hodnotení Scimago Institutions Rankings

SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) je hodnotiace centrum s celosvetovým pôsobením pre tvorbu bibliometrických analýz a rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií. Publikované analýzy si získali celosvetové uznanie a sú tiež významnou súčasťou hodnotenia vedeckej výkonnosti výskumných inštitúcií na Slovensku. Materiál Vlády SR z novembra 2013 s označením SR RIS 3 SK v časti Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky hodnotí vedeckú výkonnosť našich výskumných inštitúcií ako neuspokojivú, a to práve na základe SIR World Report 2012.
O to významnejší je úspech, ktorý naša univerzita zaznamenala v rokoch 2013 a 2014. Kým v roku 2012 bolo zaradených do hodnotenia SIR len 6 inštitúcií zo Slovenska, z toho jedna SAV ako celok a 5 univerzít  (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline). Od roku 2013 je zaradená medzi hodnotené univerzity aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Dostali sme sa tak do databázy vyše 5100 inštitúcií, ktoré v rámci  piatich sektorov SIR hodnotí (verejná správa, zdravotníctvo, vysoké školstvo, súkromný sektor, iné). V sektore vysokých škôl je v súčasnosti zastúpených deväť slovenských univerzít spomedzi celkového počtu 2782 vzdelávacích inštitúcií z celého sveta. Okrem Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre boli v ostatnom období zaradené do výberu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Technická univerzita vo Zvolene. Treba zdôrazniť, že výber inštitúcií zohľadňuje jediné kritérium – porovnáva iba inštitúcie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov akéhokoľvek typu v celosvetovej databáze Scopus od Elsevier.
Hodnotenie zohľadňuje tri zdroje údajov: ukazovatele vedy a výskumu, inovácie a  viditeľnosti na webe. Kvalita výskumu je hodnotená v rámci deviatich ukazovateľov: 1) výstupy - celkový počet dokumentov publikovaných vo vedeckých časopisoch  indexovaných v databáze  Scopus, 2) medzinárodná spolupráca - ukazovateľ spolupráce so zahraničnými inštitúciami vo vede vypočítaný na základe analýzy výstupov, pri ktorých autori uvádzajú  afiliáciu vo viac než jednej krajine,  3) normalizovaný impakt - ukazovateľ citácií (normalizácia na úrovni jednotlivých článkov), 4) publikácie vysokej kvality - pomer publikácií v najvplyvnejších vedeckých časopisoch sveta, 5) index špecializácie - miera zamerania na isté tematické oblasti vo vede a výskume, 6) indikátor excelentnosti - miera  výstupov vysokej kvality a percentuálne vyjadrenie podielu výstupov inštitúcie v najcitovanejších článkoch danej vednej oblasti, 7) vedúce postavenie vo vede - ukazovateľ postavenia inštitúcie v danom odbore, napríklad množstvo publikovaných článkov v istom odbore,  8) excelentnosť spojená s vedúcim postavením vo vede - zohľadňuje rozsah dokumentov na škále excelentnosti, kde je inštitúcia hlavným prispievateľom, 9) výchova vedeckých talentov - počet autorov z danej inštitúcie v celkovom počte výstupov v sledovanom období.
UKF v Nitre je najúspešnejšia v hodnotení normalizovaného impaktu (druhé  miesto za TU v Košiciach), v hodnotení miery excelentnosti (tretie miesto za UK Bratislava a SZU Bratislava) a  excelentnosti spojenej s vedúcim postavením vo vede (tretie miesto za TU Košice a UPJŠ Košice). Veľmi dobre sa UKF v Nitre umiestnila v hodnotení  medzinárodnej spolupráce (piate miesto), miery špecializácie (šieste miesto) a vedúceho postavenia vo vede (siedme miesto). Na šiestej pozícii sme sa umiestnili aj v hodnotení  doplňujúcich ukazovateľov, ako je miera inovácie a viditeľnosť na webe. Celkovo sme sa v hodnotení vedy a výskumu umiestnili na prvých piatich miestach v siedmich kategóriách z deviatich sledovaných kategórií.
Už samotné zaradenie UKF v Nitre do hodnotenia SCIMAGO Institutions Rankings znamená významné zlepšenie celkovej vedeckej výkonnosti našej univerzity ako celku (splnené kritérium objemu a kvality vedeckých výstupov) a v zmysle SIR hodnotenia nás radí medzi 10 vedeckých inštitúcií SR (SAV Bratislava a 9 univerzít). Veríme, že tieto pozitívne výsledky kladne ovplyvnia hodnotenie UKF v prebiehajúcom procese Komplexnej akreditácie slovenských  vysokých škôl.
 
Zdroj:
  • SCIMAGO Institutions Rankings (SIR)
  • RIS 3 SK Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (13. november 2013)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo